Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

PRECIKEM

onsdag 01. december 2010 - söndag 30. november 2014

Högskolor och yrkesutbildare i samarbete kring ny miljöteknik för sura sulfatjordar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har tillsammans med fem privata finansiärer beviljat Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten finansiering för ett gemensamt miljöteknikprojekt. I samarbete med Österbottens svenska lantbrukssällskap (ÖSL), Nordkalk och KWH Pipe kommer ett projekt att startas där målet är att utveckla metoder som kan bidra till att de i Österbotten så vanliga sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan användas för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt.

Många av de jordar som utgör den österbottniska jordbruksmarken har ett sulfidhaltigt skikt relativt nära ytan. Landhöjning och torrläggning gör att luftens syre kan reagera med dessa sulfidmineraler. En reaktionsprodukt är svavelsyra och dräneringsvattnet från en sådan jord är surt och metallrikt. Följden är i värsta fall betydande försurning och fiskdöd i påverkade vattendrag.

I det projekt som nu startar, Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra (PRECIKEM), utvecklas speciellt tekniken med underbevattning genom att till bevattningsvattnet sätta ämnen, som t.ex. finfördelad kalk, som hämmar oxidationen av sulfider. I yrkeshögskolornas gemensamma laboratorier i Technobothnia utförs försök i laboratorieskala där försöksbetingelser utprovas inför fältförsöken i full skala. I samarbete med ÖSL anläggs ett försöksfält på ca 8 hektar på Yrkesakademins marker för tester och demonstrationer av de metoder som först provats ut i laboratorieskala. Lösningar och/eller suspensioner pumpas via dräneringsrören direkt till sulfidskiktets hydrologiskt aktiva makroporer. Metoder utvecklade vid Åbo Akademi används för att utvärdera både laboratorie- och fältförsök.

PRECIKEM-broschyr

Organisation: Yrkeshögskola Novia (koordinator), Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten
Finansiering: Huvudfinansiär är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 vid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Delfinansiering har beviljats av Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund samt MTK Etelä-Pohjanmaa. Dessutom finansierar K. H. Renlunds stiftelse mätutrustning för användning i den kontinuerliga uppföljningen av försöksfältet.
Helhetsbudget: 640 000 €

Kontaktinformation:

Tilläggsuppgifter ges av:

Sten Engblom, Yrkeshögskolan Novia, tel. 050 340 2732, e-post sten.engblom@novia.fi
Pekka Stén, Vasa yrkeshögskola, tel. 040 700 3659, e-post pekka.sten@puv.fi
Peter Österholm, Åbo Akademi, tel. 02 215 4509, e-post peter.osterholm@abo.fi
Kjell-Erik Lall, Yrkesakademin i Österbotten, tel. 050 557 5194, e-post kjell-erik.lall@yrkesakademin.fi
Rainer Rosendahl, Österbottens svenska lantbrukssällskap, tel. 0400 561 550, e-post rainer.rosendahl@proagria.fi

Kategorier: environment

ELY suomi-ruotsi väri.jpg EU:n maaseuturahasto

Tillbaka