Opinnäytetyön raportointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0503
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2010   3-S   1.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   3-S   1.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-S   1.0        
T-LT-2011V   3-S   1.0        
T-LT-2012   3-S   1.0        
T-LT-2012V   3-S   1.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja saa valmiuksia opinnäytetyönsä raportointiin omalla erikoisalallaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h.
- lähiopetus 13 h.
- itsenäistä opiskelua 13 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viestintä, Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Sisältö

Oikeakielisyys ja asiatyyli, metateksti, oman ammattialan terminologia, viittaustekniikat.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja tehtävät.

Arviointikriteerit

S=Opiskelija hallitsee asiatyylisen tekstin tuottamisen ja tieteellisen kirjoittamisen säännöt.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävän kirjallinen ja suullinen raportointi 100%. Suoritettu/hylätty.

Takaisin