Tutkimus ja menetelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLTP0500
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: ik
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opinnäytetyöhön liittyen opiskelijoille hyvät valmiudet tutkimusprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy laatimaan tutkimukselliset lähtökohdat huomioiden hyvän tutkimussuunnitelman, kirjoittamaan itsenäisesti tieteellistä tekstiä sekä analysoimaan tutkimusaineistoa yleisimmillä tilastotieteen menetelmillä.

Opetusjuonne muodostuu neljästä seuraavasta kokonaisuudesta, joista kullakin on oma opettajansa:

1. Tietoverkon käyttö
2. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus
3. Tutkimustulosten tilastollinen analyysi
4. Tutkimuksen kirjoittaminen

OSAAMISKOMPETENSSIT

Juonne antaa valmiudet ymmärtää mitä seikkoja on otettava huomioaan tutkimusaiheen valinnassa, kuinka tutkimusongelma tulee kiteyttää ja siitä johtaa tarkemmat tutkimuskysymykset. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää mitä menetelmiä voidaan hyödyntää eri tyyppisissä tutkimuksissa.

Opiskelija hallitsee juonteen jälkeen tutkimussunnitelman laadinnan, yleisempien menetelmien hyödyntämisen ja sujuvan tieteellisen kirjoittamisen.

Opiskelija osaa juonteen jälkeen toteuttaa itsenäisesti oman opinnäytetyönsä ohjaavan opettajan ohjauksessa sekä osaa osallistua ja toteuttaa itsenäisesti tutkimus- ja kehityshankkeita työelämän palveluksessa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kurssi ei vaadi erityisiä esitietoja, mutta se on tarkoitettu suoritettavaksi siinä vaiheessa opintoja, kun opinnäytetyön tekemisen muut edellytykset ovat täyttymässä.

Sisältö

Kurssin oppisisältö muodostuu tutkimusprosessin osalta kolmesta eri seuraavasta kokonaisuudesta:

* Tutkimustyön perusteet: tutkimussuunnitelman laadinta, tutkimuksen tieteelliset lähtökohdat ja tutkimuksen toteutaminen

* Tieteellinen kirjoittaminen: tyyli ja lainaustekniikat

* Tilastollisten menetelmien perusteet: keskiluvut, hajonnat ja tulosten analysointi sekä esittäminen

Opiskelumateriaali

* Ghauri, Grönhaug, Kristianslund. (1995 or a newer version). Research Methods in Business studies- a practial quide. Prentice Hall.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus, harjoitukset ja workshopit

Arviointimenetelmät

Juonteen arviointiin vaikuttavat osallistuminen harjoituksiin ja workshoppeihin sekä tentti. Jounteen neljä eri osa-aluetta arvioidaan omina kokonaisuuksinaan joko hyväksytty/hylätty tai numereerisella arviointiskaalalla (1-5).

Takaisin