Vastuullinen liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0401
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2010   2-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   2-K   2.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-K   4.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   2-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   2-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011V   3-K   4.0        
T-LT-2012   2-S   2.0        
T-LT-2012   2-K   2.0        
T-LT-2012V   3-K   4.0        
T-LT-2013V   1-S   4.0        
LT-2014V   1-S   4.0        
LT-2015V   1-S   4.0        
LT-2016V   1-S   4.0        
LT-2017V   2-S   4.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yritysten laadunhallintaan ja vastuulliseen liiketoimintaan sekä niiden vaikutukseen työyhteisön tulokseen ja jatkuvuuteen.

Opiskelijan työmäärä

yhteensä 108 h monimuotoisena, itsenäisenä opiskeluna verkossa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Laatujohtamisen ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan merkitys kehittyvälle liiketoiminnalle, johdon rooli ja työkalut ko. toiminnassa, prosessit ja niiden kehittäminen. Kestävän kehityksen osa-alueet, arvot ja eettinen toiminta, ekotehokkuus ja MIPS-laskenta. Yhteiskuntavastuullisen toiminnan teorioita, sidosryhmätyöskentely sekä yhteiskuntavastuuraportointi.

Opiskelumateriaali

- Aaltonen, T., Junkari, L. 2000. Yrityksen arvot ja etiikka. Juva. WSOY Yritysjulkaisut.
- Autio,S., Lettenmeier, M. 2002. Ekotehokkuus - Business as Future. Hämeenlinna. TKK Koulutuskeskus Dipoli.
- Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M. & Mäkinen, J. Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. 2011. Gaudeamus.
- Ketola, T. 2005. Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista Teoiksi. Helsinki. Edita.
- Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki. Kauppakaari.
- Lisäksi muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuettu opetus ja tentti

Arviointikriteerit

5 Opiskelija tuntee erinomaisesti keskeiset eettiset ja vastuullisen liiketoiminnan teoriat ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin kriittisesti eri näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja monipuolisesti liiketoiminnan vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia sekä esittää perusteltuja kehittämistoimenpiteitä.
3 Opiskelija tuntee keskeiset eettiset ja vastuullisen liiketoiminnan teoriat ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia sekä esittää kehittämistoimenpiteitä.
1 Opiskelija tuntee joitakin keskeisiä eettisiä ja vastuullisen liiketoiminnan teorioita. Hän ymmärtää etiikan ja vastuullisuuden merkityksen oman alansa käytännössä. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät ja koe. (numeerinen 0-5).

Takaisin