Liiketoimintaosaaminen II

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLTP0400
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 19.0 op
Vastuuopettaja: sa
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitus ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan perusteisiin sekä keskeisiin rahoitusinstrumentteihin. Opiskelijalla muodostuu perustietämys riskinhallinnasta, yrityksen strategisen johtamisen peruskysymyksistä ja hän valmentautuu yrityksen strategisen ohjauksen toteuttamiseen sekä ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti. Opiskelija tuntee hyvin kauppalain, kilpailulainsäädännön, kuluttajansuojalain sekä immateriaalioikeudet, sopimuksen osapuolet, sopimuksen tekemisen ja purkamisen yksityiskohdat sekä velkasuhteen ja velan vakuudet.
Juonteen teemana on vastuullinen liiketoiminta ja sen vaikutukset työyhteisön tulokseen ja jatkuvuuteen sekä yhteiskuntavastuullisen toiminnan merkitys kehittyvälle liiketoiminnalle, johdon rooli ja työkalut ko. toiminnassa, prosessit ja niiden kehittäminen.

Takaisin