Ruotsi II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0305
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012V   2-S   4.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ruotsinkieliseen liikeviestintään ja saa valmiudet pärjätä alansa asiakaspalvelu- ja neuvottelutilanteissa ruotsin kielellä. Opiskelija kykenee perehtymään alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin ja sisäistää oppimansa merkityksen ammattitaitonsa kehittäjänä kaksikielisessä maassa ja pohjoismaisessa yhteisössä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 18 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 63 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ruotsi I

Sisältö

Suuntautumisvaihtoehdon mukainen opetusmateriaali. Ryhmän koostumuksesta riippuen oman alan sanastoa, keskusteluja, tekstejä ja liikeviestintää.

Opiskelumateriaali

Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita, Mia Perttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, Edita 2014. Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, kommunikatiivinen kielenoppiminen, harjoitukset, parityöt, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, yksilölliset harjoitukset, tentit. Numeerinen arviointi (0-5).
Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen.

Takaisin