Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0304
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2010   2-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   2-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011V   2-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-S   2.0        
T-LT-2012V   1-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   2-S   2.0        
T-TK-2013   2-S   2.0        
T-TK-2013_testi   2-S   2.0        
LT-2014   2-S   2.0        
TK-2014   2-S   2.0        
LT-2015   2-S   2.0        
TK-2015   2-S   2.0        
LT-2016   2-S   2.0        
TK-2016   2-S   2.0        
LT-2017   2-S   2.0        
TK-2017   2-S   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmius ilmaista itseään työelämän vaihtuvissa tilanteissa. Hän osaa laatia vaikuttavan viestinnän tekstejä, toimia kokouksissa ja neuvotteluissa ja ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa. Opintojaksolla hahmotetaan omaa viestijäkuvaa ja kehitytään esiintyjänä havainnoimalla sekä omia että muiden esityksiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h.
- työjärjestyksessä 26 h.
- itsenäistä opiskelua 28 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viestintä.

Sisältö

Sanaton viestintä, argumentointi, tekstianalyysi, suullinen esittäminen.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään suullisia viestintätaitoja alueen yritykset huomioon ottaen.

Kansainvälisyys

Tiedostetaan kulttuurinen näkökulma vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, ryhmätyöt, verkkotehtävät, presentaatioharjoitukset.

Arviointikriteerit

5=Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja monipuolisesti. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Pystyy arvioimaan omaa ja muiden viestintäosaamista.
3=Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän vuorovaikutustilanteissa.
1=Pystyy nimeämään argumentointikeinoja sekä toimimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Arviointimenetelmät

Aktiivisuus ja presentaatiot 50%, suoritetut kirjalliset tehtävät 50%. Numeerinen 0-5.

Takaisin