Ruotsi I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0204
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012V   1-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa työelämän ruotsin kielen perustaidot oppimalla liikekielen käsitteitä ja sanastoa sekä perehtymällä Pohjoismaiden yrityselämään. Hän näkee kaksikielisyyden voimavarana ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 18 h
- mistä itsenäistä opiskelua 63 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (Valmentava ruotsi).

Sisältö

Liike-elämän kieli, sanasto ja rakenteet, kielialueen yrityselämään, yrityskulttuureihin ja yhteiskuntiin perehtyminen.

Opiskelumateriaali

Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita, Mia Perttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, Edita 2014.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, ryhmätyöt, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, kirjalliset tehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5). Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen.

Takaisin