Yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLTP0200
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 24.0 op
Vastuuopettaja: t
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan yrittäjyysjuonteen opinnot opiskelija ymmärtää yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjyyden keskeisiä sisältöjä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa laatia toimintaansa aloittelevan yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä ymmärtää joitakin keskeisiä liiketoimintaan liittyviä riskejä. Kurssilla tehtävät harjoitukset on valittu niin, että opiskelija saa niistä valmiuksia käytännön työtehtäviin. Yrittäjyyteen liittyy oma-aloitteisuus ja aktiivisuus, siksi kurssilla korostuu itsenäinen tiedonhankinta ja kriittinen ajattelu. Opiskelijan sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen on keskeistä oppimisprosessissa hyvän oppimistuloksen ja aihekokonaisuuden ymmärtämisen kannalta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja/esitietoja

Sisältö

Yrittäjyyden peruskäsitteet, mahdollisuudet ja vaatimukset
ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys, yrittäjyysprosessi, oma yrittäjyysasenne, ympäristön vaikutus yrittäjyyteen, liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen toimintaprosessit.

Opiskelumateriaali

Kim, C. & Mauborgne, R. 2006. Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.
Laukkanen, M (toim.) 2007. Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.
Paasio, K. & Pukkinen, T. (toim.) Tarinoita akateemisesta yrittäjyydestä – Asennetta, Osaamista ja Oivalluksia. WSOYpro Oy, Helsinki.
Pyykkö, M. 2011. Minustako yrittäjä. WSOYpro Oy, Helsinki

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opetus, pienryhmätyöskentely eri ryhmätyömenetelmillä, keskustelu, esitykset, harjoitustyöt henkilökohtainen tehtävä.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa arvioida käyttämiään tiedonlähteitä

3: Opiskelija käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)

1:Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön.

Arviointimenetelmät

koe/oppimispäiväkirja 50%, harjoitustyöt 50%

Takaisin