Julkisoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4504
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Backman, Maj-Lis
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-K   4.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010   2-K   4.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-K   4.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   2-K   4.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-K   4.0        
T-LT-2012V   2-K   4.0        
T-LT-2013   2-S   2.0        
T-LT-2013   2-K   2.0        
LT-2014   2-S   2.0        
LT-2014   2-K   2.0        
LT-2014V   2-S   2.0        
LT-2014V   2-K   2.0        
LT-2015   2-S   2.0        
LT-2015   2-K   2.0        
LT-2016   2-S   2.0        
LT-2016   2-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu julkisen oikeuden perusteisiin, oikeusturvaan, hyvään hallintoon, toimivallan perusteisiin sekä perusoikeuksiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 54 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Julkisen juridiikan peruskäsitteet, yksilön oikeusasema, ylempien valtioelinten asema, tehtävät ja toiminta, kunnallisoikeuden keskeisiä kohtia, laillisuusvalvonta

Opiskelumateriaali

Husa, J.-Pohjolainen, T. 2002 Julkisen vallan oikeudelliset perusteet - johdatus julkisoikeuteen. Helsinki. Talentum. Lakimiesliiton kustannus.
Lainsäädäntö: Suomen perustuslaki, kuntalaki

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oikeustapaukset, esitykset ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

1 Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

3 Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.

5 Opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät

Tentti. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin