Eurooppa-oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4503
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   4-S   3.0        
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        
T-LT-2013   3-K   3.0        
LT-2014   3-K   3.0        
LT-2014V   3-K   3.0        
LT-2015   3-K   3.0        
LT-2016   3-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan yhteisön syntyyn johtaneet tapahtumat ja historiallisen kehityksen Euroopan unioniin. Opiskelija tuntee EU:n päätöksenteko elimet, niiden tehtävät ja keskinäiset toimivaltasuhteet. Opiskelija on perillä Eurooppa-oikeuden tavoitteista ja johtavista oikeusperiaatteista sekä Eurooppa-oikeuden kytkennästä kansainväliseen oikeuteen ja maamme oikeusjärjestelmään.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 40 h, kokeisiin valmistautuminen 10 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 30 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

EU:n toimielimet ja niiden tehtävät, EU ja Suomi, eurooppaoikeuden oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö, normien sovellettavuus ja välitön vaikutus.

Opiskelumateriaali

• Eerola, R. - Mylly, T. - Saarinen, P. 2000. EU-oikeuden perusteet. Tampere. Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisusarja.
• Schwarze, J. - Laakso, S. - Kuuttiniemi, K. 1999. Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjiotukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Kirjalliset ja suulliset suoritukset ja aktiivinen osallituminen.
Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin