Kiinteistöoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4404
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: o
Opettajatiimi: Nyström, Marjo ; Hartman, Tuula
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kiinteistöoikeuteen liittyvät käsitteet ja maakaaren systematiikan ja kiinteistöjen luovutukseen liittyvät sääntelyt. Opiskelija ymmärtää lainhuudatuksen ja kiinnityskirjaamisen oikeusvaikutukset. Lisäksi opiskelija ymmärtää maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Erityyppiset kiinteistösaannot, maanvuokra ja kiinteistötietojärjestelmä, kunnan etuosto-oikeus.

Opiskelumateriaali

• Tepora, J. - Kartio, L. - Koulu, R. - Wirilander, J. 2002. Kiinteistön käyttö ja luovutus. Helsinki. Lakimiesliiton Kustannus tai uudempi painos
• Opettajan ilmoittama lainsäädäntö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja oikeustapausharjoitukset.

Arviointikriteerit

1 - opiskelija on saavuttanut kurssin keskeiset tavoitteet välttävästi
3- opiskelija on saavuttanut kurssin keskeiset tavoitteet hyvin
5 -opiskelija saavuttanut kurssin keskeiset tavoitteet erinomaisesti

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5) 60%.
Kirjallinen harjoitustyö 30%.
Tuntiaktiivisuus 20%.

Takaisin