Perhe- ja perintöoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4403
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011   2-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012V   2-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva perhevarallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutuksista osapuolten keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Opiskelija tuntee myös lasten asemaan liittyvän lainsäädännön erotilanteessa. Lisäksi opiskelija perehtyy jäämistöoikeuden järjestelmään ja tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn samoin kuin testamenttiin liittyvät säännökset keskeisiltä osiltaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Nimilaki
eri perhemuodot ja niiden lainsäädäntö
lasten oikeudet ja vanhempien velvollisuudet
avioero ja sen seuraamukset
perintö
testamentti
perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Opiskelumateriaali

Kangas, U 2006: Perhe- ja perintöoikeuden alkeet
Voimassa oleva lainsäädäntö
Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja oikeustapausharjoitukset

Arviointikriteerit

1 opiskelija ymmärtää perhe- ja perintöoikeuden perusteet
3 opiskelija ymmärtää hyvin perhe-ja perintöoikeuden perusteet ja osaa soveltaa niitä monelta osin
5 opiskelija ymmärtää erinomaisesti perhe-ja perintöoikeuden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä erittäin hyvin

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitusten arviointi
Numeerinen arviointi (0-5)

Takaisin