Sopimusoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4402
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011   2-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-K   3.0        
T-LT-2012V   2-K   3.0        
T-LT-2013   2-K   3.0        
LT-2014   2-K   3.0        
LT-2014V   2-K   3.0        
LT-2015   2-K   3.0        
LT-2016   2-K   3.0        
LT-2017   2-K   2.0        
LT-2017   3-S   1.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan sopimusoikeuden yleisiin oppeihin ja perehtyy erityisen sopimusoikeuden eri osa-aloihin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, josta luennot ja harjoitukset 39 h, itsenäinen työskentely 41 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Yleinen sopimusoikeus ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Sopimusoikeuden eri osa-alueet kuten irtaimen kauppa, toimeksianto- ja palvelusopimukset, kiinteistön kauppa sekä sähköiset sopimukset .

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Timo Karttunen et. al: Juridiikan perusteet
- Hemmo Mika: Sopimusoikeuden perusteet I

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oikeustapausanalyysit ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi yleisen sopimusoikeuden ja on hyvin perehtynyt erityisen irtaimen kauppaa, toimeksianto- ja palvelusopimuksia, kiinteistön kauppaa sekä sähköiset sopimukset .

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset sekä oikeustapausanalyysit. Numeerinen arvioiti (0-5).

Takaisin