Yksityisoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4401
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   6.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   2-S   6.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011   2-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   2-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012   2-K   3.0        
T-LT-2012V   2-S   6.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
T-LT-2013   2-K   3.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2014   2-K   3.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2014V   2-K   3.0        
LT-2015   2-S   3.0        
LT-2015   2-K   3.0        
LT-2016   2-S   3.0        
LT-2016   2-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija johdatetaan oikeudelliseen ajatteluun ja hän oppii tuntemaan yleiskuvan keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija harjaantuu oikeudellisten lähteiden käytössä, osaa tiedonhankinnassa hyödyntää finlex-järjestelmän ja käytössä olevia muita juridisia tietokantoja ja saavuttaa valmiuksia oikeudellisen tiedon soveltamiseen. Opiskelija oppii tuntemaan oikeudelliset peruskäsitteet, tutustuu Suomen oikeusjärjestyksen henkilö- velvoite- ja esineoikeuden peruskysymyksiin.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 80 h, kokeisiin valmistautuminen 20 h, harjiotukset 20 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Suomen oikeusjärjestys
Henkilöoikeus
Veloite- ja esineoikeuden perusteet
Yksityisoikeuden perusteet
Yhteisöoikeuden perusteet
Kauppa- ja talouslainsäädäntö
Sopimuksen synty ja pätemättömyys
Käyttöoikeudet ja rahoitus

Opiskelumateriaali

Oppikirja opettajan myöhemmin ilmoittama
Voimassa oleva lainsäädäntö
Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, harjoitustyöt sekä itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

1 Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

3 Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.

5 Opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät

Kurssikokeet ja harjoitusten arviointi, aktiivinen osallistuminen
Numeerinen arviointi (0-5)

Takaisin