Virkamiesoikeus/Tjänstemannarätt

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4302
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Höglund, Mayvor
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2010V   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-K   3.0        
T-LT-2012   3-K   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        
T-LT-2013   3-S   2.0        
T-LT-2013   3-K   1.0        
LT-2014   3-S   2.0        
LT-2014   3-K   1.0        
LT-2014V   3-S   2.0        
LT-2014V   3-K   1.0        
LT-2015   3-S   2.0        
LT-2015   3-K   1.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee tuntea virkamiehiä koskeva lainsäädäntö, sen soveltaminen sekä virkamiesten oikeudet, velvollisuudet ja oikeussuoja.

Studerande bör känna till den lagstiftning, som reglerar tjänstemannarätten samt kommunala tjänsteinnehavare. Hur lagstiftningen tilllämpas. Den studerande bör också kunna bedöma och känna till tjänstemannens rättigheter och syldigheter samt tjänsteansvar och rättskydd.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 40 h luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 40 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Virkamiesoikeuden käsite ja soveltamisalue, virkamiehen nimittäminen, oikeudet ja velvollisuudet sekä virkavastuu ja oikeussuoja. Kunnallinen viranhaltija.

Tjänstemannarättens grundbegrepp och tjänstemannalagens tilläpningsområden. Inrättande och indragning samt ändring och överföring av tjänst. Utnämning av tjänsteman. Tjänstemannens rättigheter och skyldiheter. Tjänsteansvar. Tjänstemännens anställiningskydd. Rättsskydd och rättsäkerhet. Kommunala tjänsteinnehavare.

Opiskelumateriaali

- Husa, Jaakko. 2002. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet
- Koskinen Seppo. 2002. Virkamiesoikeuden perusteet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Annetutut tehtävät, kirjallisuus, oikeudellinen ja hallinnollinen materiaali.

Föreläsningar, projektarbeten, rättsfallsövningar och presentationer samt självstudier.

Arviointikriteerit

taso 5
- käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa tilanteissa
- osallistua alan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita koskevaan keskusteluun
- viestiä alan asioista ja ilmiöistä erilaisille kohderyhmille

taso 3
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita
- analysoida alan ammattieettistä toimintaa ja toimia eettisesti alan tyypillisissä tilanteissa

taso 1
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä
- toimia alan arvoperustan ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät

Luennot, kirjallisuus ja oikeustapaukset.

Numerisk utvärdering (0-5).

Takaisin