Rikosoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4212
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012V   2-S   3.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2015   3-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja tuntee rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija tuntee rikosprosessin kulun esitutkinnasta syyteharkintaan ja syyteen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Opiskelija seuraa rikosasioiden istuntokäsittelyä käräjä- tai hovioikeudessa ja osaa analysoida sitä. Lisäksi opiskelija tuntee rikosoikeuden vastuuperiaatteet ja rikosten eri lajeja.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 80 h josta 40 h luentoja, projektityötä ja harjoituksia. Opiskelijan itsenäinen työskentely 41 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Grunderna i avtals och obligationsrätt

Sisältö

Käydään läpi erilaisia rikoksia ja niiden seuraamukset rikoslain mukaan. Menettely eri viranomaisissa. Syyttäjän toiminta ja eri osapuolten oikeussuojakeinot.

Opiskelumateriaali

• Voimassaoleva lainsäädäntö • Kemppinen, S. 2004. Oikeudenkäynnin käsikirja. Helsinki. WSOY. • Virolainen, J. – Pölönen, P. 2004. Rikosprosessin perusteet. Helsinki. WSOY. • Frände, D. 2005. Yleinen rikosoikeus. Helsinki. Edita. • Frände, D. 2004. Allmän straffrätt. Helsinki. Edita

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projekttyö, harjoitukset, esitykset ja oikeudenkäynnin seuraaminen.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, esitysten ja projektityön arviointi sekä kirjallinen tentti, numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin