Ulosotto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4208
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   4.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   4.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   4-S   4.0        
T-LT-2011   3-S   4.0        
T-LT-2012   3-S   4.0        
T-LT-2012V   2-K   2.0        
T-LT-2012V   3-S   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ulosotosta ja sen viranomaisorganisaatiosta. Hän perehtyy eri ulosottoperusteisiin. Hän tuntee ulosottomenettelyn yleiset periaatteet. Hän sisäistää ulosotto-oikeudelliset kysymykset ja menettelyt.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 53 h, kokeisiin valmistautuminen 15 h, harjoitustyö 15 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 25 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Ulosottoon liittyvä lainsäädäntö ja hallinnollinen menettely Ulosottomenettely käytännössä. Ulosottoon liittyvät viranomaiset.

Opiskelumateriaali

Linna, T. - Leppänen, T. 2005. Ulosottomenettely.
Voimassa oleva lainsäädäntö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää ulosoton keskeiset käsitteet, periaatteet ja kuinka menettely etenee
3 opiskelija osaa käyttää käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat.
5 opiskelija osaa perustella tekemiään ratkaisuja.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä tentti sekä aktiivinen osallistuminen.
Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin