Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4203
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   3-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        
T-LT-2013   2-K   3.0        
LT-2014   2-K   3.0        
LT-2014V   3-S   2.0        
LT-2014V   3-K   1.0        
LT-2015   2-S   3.0        
LT-2016   2-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Julkisuuden ja yksityisyyden käsitteiden sisäistäminen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien menettelyjen hahmottaminen. Tietoturvallisuuteen kuuluvien oikeudelliset sääntöjen ymmärtäminen ja tietoturvatekijöiden hahmottaminen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 40 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 40 tuntia.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Tietosuojaan liittyvät juridiset kysymykset sekä tietosuojan vastaisen menettelyn ymmärtäminen ja sisäistäminen. Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaatioiden sisäisinä sääntöinä ja käytännön menettelyn muodossa. Yksilön oikeudet ja velvollisuudet.

Opiskelumateriaali

Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

3 Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.

5 Opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät

Kurssin aikana tehtävät harjoitukset sekä projektityöt 40% ja kirjallinen tentti 60%.

Takaisin