Johdon laskentatoimi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3207
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: i
Opettajatiimi: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2009V   2-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011   2-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011V   2-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   2-S   5.0        
T-LT-2012V   2-S   5.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
T-LT-2013   2-K   2.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2014   2-K   2.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2014V   2-K   2.0        
LT-2015   2-S   3.0        
LT-2015   2-K   2.0        
LT-2016   2-S   3.0        
LT-2016   2-K   2.0        
LT-2016V   2-S   3.0        
LT-2016V   2-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee operatiiviseen laskentatoimeen liittyvät yrityksen johdon suunnittelu-, toimeenpano- ja tarkkailutehtävät sekä osaa soveltaa erilaisia sisäisen laskentatoimen menetelmiä ja tehdä niiden perusteella päätöksiä.

Opiskelijan työmäärä

luennot, harjoitukset ja tentit 65 h, tentteihin valmistautumiset 20 h, harjoitustyö 20 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kustannuslaskennan perusteet

Sisältö

Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet, kustannuslajit, kustannuspaikat, standardikustannuslaskenta, suoritekohtaiset kustannukset, toimintolaskenta ja -johtaminen, budjetointi johdon työkaluna, osabudjettien ja pääbudjettien laadinta, strategisen toiminnanohjauksen periaatteita, toimintolaskenta-mallin rakentaminen Opiferus toimintolaskenta -ohjelmistolla.

Aluevaikuttavuus

Kannattava ja hyvin suunniteltu taloudellinen toiminta varmistaa jatkuvuuden alueen yrityksille. Kannattavalla toiminnalla on työllistävä vaikutus.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen toiminta ja vienti edellyttävät hyvää taloudellista suunnittelua ja sen toteutusta. Kansainvälinen toiminta sisältää riskejä, joita tulee hallita.

Opiskelumateriaali

- Jyrkkiö, Esa - Riistama, Veijo. Uusin painos. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. Porvoo. WSOY.
- Alhola, Kari. Uusin painos. Toimintolaskenta –perusteet ja käytäntö. Markkinointi-instituutin kirjasarja. Juva. WSOY.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, Opiferus toimintolaskenta -ohjelmistolla.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää alan kehittämistarpeita ja osaa perustella teoripohjaisesti tekemiään ratkaisuja.
3 opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Hän osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja.
1 opiskelija käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä erilaisissa tilanteissa. Hän osaa kommunikoida alan asioista.

Arviointimenetelmät

Välikokeet I ja II, Opiferus toimintolaskenta -ohjelmistolla tehtävä harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Arvosanan runko muodostuu välikokeiden I ja II keskiarvosta, jonka jälkeen harjoitustyö vaikuttaa keskiarvoon -0,5 - +0,5. Loppuarvosanan pyöristys 4,25 -> 5 jne.

Takaisin