Yrityksen analysointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3206
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: i
Opettajatiimi: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-S   5.0        
T-LT-2011V   2-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   3-S   5.0        
T-LT-2012V   3-S   5.0        
T-LT-2013   3-S   5.0        
LT-2014   3-S   5.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2014V   2-K   2.0        
LT-2015   3-S   5.0        
LT-2016   3-S   5.0        
LT-2016V   2-S   3.0        
LT-2016V   2-K   2.0        
LT-2017   3-S   5.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida yritystä tilinpäätösanalyysin keinoin ja arvioida yrityksen menestykseen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelijan työmäärä

luennot, harjoitukset ja tentti 65 h, tenttiin valmistautuminen 20 h, harjoitustyö 20 h, itsenäinen opiskelu ja reflektointi 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö,
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä,
Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös,
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu.

Sisältö

Yrityksen menestystekijät, Yritysanalyysin erilaiset menetelmät, periaatteet ja vaiheet, Yritystutkimusneuvottelukunnan teoriat ja ohjeistukset tilinpäätösanalyysille, tilinpäätöksen oikaiseminen YTN:n ohjeiden mukaan, tunnuslukujen ominaisuuksien tunteminen, niiden laskeminen ja tulkinta, yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen analysointi tilinpäätöstietojen avulla, analysointi Navita-yritysmalli-ohjelmistolla ja tilinpäätös-analyysiin perustuvat harjoitustyöt, konkurssin ennustaminen.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten taloudellisten toimintaedellytysten arvioiminen esim rahoitusta haettaessa tai sijoitettaessa yritykseen. Hyvä kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus varmistavat jatkuvuuden alueen yrityksille ja niiden työllistävälle vaikutukselle.

Kansainvälisyys

Kansainvälisten yritysten talouden eri osa-alueiden arviointi. Jatkuva toiminnan arviointi mahdollistaa kilpailun kansainvälisillä markkinoilla.

Opiskelumateriaali

- Leppiniemi, Jarmo - Leppiniemi, Raili. Uusin painos. Tilinpäätöksen tulkinta. Porvoo. WSOY.
- Yritystutkimusneuvottelukunta. Uusin painos. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Tampere. Gaudeamus.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, Navita-yritysmalli-ohjelmistolla tehtävät harjoitukset, Navita-yritysmalli-ohjelmistolla tehtävä harjoitustyö sekä tilinpäätösanalyysi-harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa käyttää, soveltaa ja arvioida kriittisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä asiantuntevasti erilaisissa tilanteissa. Hän osaa perustella teoriapohjaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja.
3 Opiskelija osaa perustella omat ratkaisunsa sekä vertailla ja analysoida eri näkökulmia. Hän osaa myös keskustella asiantuntevasti alan asioista ja ilmiöistä.
1 opiskelija osaa käyttää systemaattisesti teorioita, periaatteita ja menetelmiä. Hän osaa kommunikoida alan asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti 50 %, Navita-yritysmalli-ohjelmistolla tehtävä harjoitustyö 30 %, tilinpäätösanalyysi-harjoitustyö 20 %, aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). keskiarvo yli 4,25 -> 5, 3,25 - 4,25 -> 4 jne.

Takaisin