Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3205
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2009V   2-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011   2-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   2-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011V   2-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   2-S   2.0        
T-LT-2012   2-K   3.0        
T-LT-2012V   2-S   5.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
T-LT-2013   2-K   2.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2014   2-K   2.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2014V   2-K   2.0        
LT-2015   2-S   3.0        
LT-2015   2-K   2.0        
LT-2016   2-S   3.0        
LT-2016   2-K   2.0        
LT-2016V   2-S   3.0        
LT-2016V   2-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hoitaa taloushallinnon eri tehtäviä tietojärjestelmiä (Lemonsoft ja Visman Nova) hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää sähköisen taloushallinnon hyödyntämisen mahdollisuudet yritystoiminnassa. Opiskelija tiedostaa yrityksen toiminnanohjauksessa hyödynnettävät tietojärjestelmät ja niiden yhteydet taloushallintoon. Opiskelija tuntee taloushallinnon säädösten edellytykset ja vaatimukset digitaaliselle taloushallinnolle.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = noin 135 h
Luennot ja ohjatut harjoitukset: noin 65 h
Itseopiskelu - tehtävät: noin 20 h
Itseopiskelu - case harjoitukset: noin 20 h
Itseopiskelu: teorian lukeminen ja harjoitustöiden suorittaminen: noin 30 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Opintojakson sisältö. Varastokirjanpito, tarjouslaskenta, tilaustenkäsittely, laskutus, myyntireskontra, ostoreskontra, asiakas- ja toimittajatiedon hallinta. Osakirjanpitojen integrointi pääkirjanpitoon ja täsmäytykset. Apukirjanpitojen raporttien hyödyntäminen. Sähköiset viranomaisilmoitukset (Tyvi-palvelut), verkkolaskutus. Taloushallinnon säädösten edellytykset ja vaatimukset digitaaliselle taloushallinnolle.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Lahti, S. Salminen, T. (2014) Digitaalinen taloushallinto. WSOY, Helsinki.
- Opintojaksolla käytettävän tietojärjestelmän käyttöohjeet.
- Opintojakson alussa ilmoitettava lainsäädäntöaineisto ja muu oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot (15 h), oppimistehtävät (25 h) ja ohjatut case-harjoitukset (25 h).

Arviointikriteerit

5
OSAA
- keskustella rajatun kohderyhmän kanssa taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä
- luokitella ja vertailla eri taloushallinnon tietojärjestelmien raporttien tuottamaa informaatiota ja jäsentää hankkimaansa tietoa
- muokata taloushallinnon tietojärjestelmien tuottamaa informaatiota eri kohderyhmille
- arvioida taloushallinnon tietojärjestelmien tuottaman tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
- käyttää tiedonhaun eri tekniikoita taloushallinnon tietojärjestelmien hyödyntämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- ymmärtää taloushallinnon tietojärjestelmien kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä
- kommunikoida ammatillisesti sujuvasti ja johdonmukaisesti englannin kielellä


3
OSAA
- keskustella lähialojen edustajien kanssa taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyvistä keskeisimmistä asioista
- muokata ja soveltaa taloushallinnon tietojärjestelmien tuottamaa tietoa ja raportteja
- arvioida taloushallinnon tietojärjestelmien tuottaman tiedon oikeellisuutta
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyviä kehittämistarpeita
- kommunikoida ammatillisesti englannin kielellä

1
OSAA
- kommunikoida taloushallinnon tietojärjestelmien keskeisistä asioista valitun kohderyhmän kanssa
- kerätä ja käyttää tietoa eri lähteistä
- ymmärtää taloushallinnon tietojärjestelmien tuottaman tiedon ja raporttien oikeellisuuden ja luotettavuuden merkityksen
- käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää taloushallinnon tietojärjestelmien kehittämistarpeita
- hahmottaa kansainvälisen viestinnän tärkeyden osana ammatillista vuorovaikutusta

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Yksilöllinen harjoitustyö ja case tehtävät, aktiivinen osallistuminen.

Takaisin