Tutkimustyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0504
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: si
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   3-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   2.0        
T-LT-2011V   3-K   2.0        
T-LT-2012   3-S   2.0        
T-LT-2012V   3-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset tieteenfilosofiset lähtökohdat ja tiedonhankintamenetelmät. Opiskelija ymmärtää metodisen ja tieteellisen työskentelytavan tärkeyden. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä opinnäytetyöprosessissaan ja raporttia laatiessaan.

Opiskelijan työmäärä

54 tuntia sisältäen luentoja, ryhmätöitä ja luettavaa materiaalia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

ei vaatimuksia

Sisältö

Tieteelliset lähestymistavat, opinnäytetyön tekemisprosessi, opinnäytetyösuunnitelma, tietolähteet, empiirinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, lomakkeen laatiminen, aineiston analyysi ja raportointi.

Opiskelumateriaali

- Ghauri, Grönhaug, Kristianslund. 1995. Research Methods in Business studies- a practial quide. Prentice Hall.
- Opinnäytetyöohje, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005 tai uudempi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, itseopiskelu, projektityöt.

Arviointikriteerit

Hylätty/suoritettu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen
Tentti
Kurssitehtävä

Takaisin