Tilastomatematiikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0503
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: ko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2009V   2-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   2-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011V   3-S   3.0        
T-LT-2012   2-K   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä tarvittavaa tilastotietoa ja osaa havainnollistaa sitä. Opiskelija osaa analysoida tilastoja sekä laskea niistä erilaisia tunnuslukuja. Opiskelija osaa vertailla kahta tilastoaineistoa korrelaatio- ja regressioanalyysin menetelmillä. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida saamiaan tuloksia. Episkelija hallitsee Excel-ohjelman käytön tilastollisen tutkimuksen apuna.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta virtuaaliopetusta 40 h ja itsenäistä työskentelyä 41 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Tilastotietojen hankinta ja peruskäsitteet, tilastojen graafinen esitys, tunnusluvut ja niiden tulkitseminen, regressio ja korrelaatio. Excelin käyttö tilastollisessa tutkimuksessa.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Virtuaaliluennot, virtuaaliharjoitukset ja etätehtävät.

Arviointikriteerit

1.Opiskelija on käsitys tilastomatematiikan perusteoriasta ja kykenee sen avulla ratkaisemaan perustason tehtävät.
3. Opiskelijalla on ymmärrys tilastomatematiikan teoriasta ja kykenee suoriutumaan perustasoa vaikeammista tehtävistä teorian avulla.
5. Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikan teoriaa ja osaa kehittää omia ratkaisumallejaan harjoituksiin.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö sekä laskuharjoitusten ja etätehtävien suorittaminen.

Takaisin