Talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0501
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Ranta, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011V   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2013   1-K   3.0        
T-LT-2013V   1-S   3.0        
T-TK-2013   4-S   3.0        
T-TK-2013_testi   4-S   3.0        
LT-2014   1-K   3.0        
TK-2014   4-S   3.0        
LT-2014V   1-S   3.0        
LT-2015V   1-S   3.0        
TK-2015   4-S   3.0        
TK-2016   1-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kaupan ja hallinnon eri aloilla tarvittavat matemaattiset valmiudet, osaa käyttää nykyaikaisia laskentavälineitä ja matemaattisia menetelmiä talouselämän ilmiöiden loogisessa analysoinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta lähiopetusta 40 h ja itsenäistä työskentelyä 41 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Matematiikan kertauskurssin hyväksytty suorittaminen niille, jotka eivät läpäise matematiikan tasotestiä.

Sisältö

Prosenttilaskut, korko- ja diskonttolaskut,, indeksit, valuutat, funktioiden alkeet

Opiskelumateriaali

- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle talousmatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää talousmatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista talousmatematiikan perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää talousmatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida talousmatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida talousmatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti 100 %. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin