Tiedottava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0301
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   2.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-S   2.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2013   1-S   2.0        
T-TK-2013   2-S   2.0        
T-TK-2013_testi   2-S   2.0        
LT-2014   1-S   2.0        
TK-2014   2-S   2.0        
LT-2015   1-S   2.0        
TK-2015   2-S   2.0        
LT-2016   1-S   2.0        
TK-2016   2-S   2.0        
LT-2017   1-S   2.0        
TK-2017   2-S   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja tiedottavan viestinnän tavat ja välineet. Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän asiakirjoja. Opiskelija sisäistää tavoitteellisen viestinnän merkityksen työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h.
- työjärjestyksessä 26 h.
- itsenäistä opiskelua 28 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, viestintätaidot, työelämän asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään viestintätaitoja alueen yritykset huomioon ottaen.

Kansainvälisyys

Tiedostetaan kulttuurien vaikutus viestintään.

Opiskelumateriaali

Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008. Yrityksen viestintä. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

5=Tuntee ja osaa soveltaa ja perustella yhteisöviestinnän tehtäviin liittyviä valintoja. Käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti. Tuottaa laadukkaita työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan erinomaisella kielellä.
3=Tuntee yhteisöviestinnän tehtävät. Käyttää johdonmukaisesti teorioita ja tuottaa työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan.
1=Tuntee yhteisöviestinnän tehtävät, käyttää keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Tuottaa työelämän perustekstilajeja.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen harjoituksiin, suoritetut harjoitustehtävät ja tentti. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin