Henkilöstöresurssien ohjaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0203
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: o
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   3-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2011V   3-K   3.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-K   3.0        
T-LT-2013   3-S   3.0        
LT-2014   3-S   3.0        
LT-2015   3-S   3.0        
LT-2016   3-S   3.0        
LT-2017   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Organisaatio sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteet, työsuojelu ja työyhteisön hyvinvointi.

Opiskelumateriaali

- Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, yritysvierailut, asiantuntijaluennot.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Työyhteisön kehittämistehtävä 70%
Paneelikeskustelutentti 20%
Aktiivisuus 10%

Takaisin