Yrittäjyys ja yritysoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0202
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: t
Opettajatiimi: Teirfolk-Naarmala, Marika ; Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009   1-K   2.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-K   2.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   1-K   2.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-K   2.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011   1-K   2.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011V   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-K   2.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   1-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   1-S   3.0        
T-LT-2013   1-K   2.0        
T-TK-2013   1-S   3.0        
T-TK-2013   1-K   2.0        
T-TK-2013_testi   1-S   3.0        
T-TK-2013_testi   1-K   2.0        
LT-2014   1-S   3.0        
LT-2014   1-K   2.0        
TK-2014   1-S   3.0        
TK-2014   1-K   2.0        
LT-2015   1-S   3.0        
LT-2015   1-K   2.0        
TK-2015   1-S   3.0        
TK-2015   1-K   2.0        
TK-2016   1-S   5.0        
TK-2017   1-S   5.0        

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys

Opiskelija perehtyy ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen sekä liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Opiskelija pystyy laatimaan liiketoimintasuunnitelman (Business Plan) perustamisvaiheessa olevalle yritykselle.

Yritysoikeus

Opiskelija perehtyy ja oppii tuntemaan eri yritysmuotoihin liittyvän lainsäädännön, sisäistää yritysmuodon valintaan liittyvät tekijät ja yrityksen perustamismenettelyn vaadittavine asiapapereineen. Opiskelija hallitsee myös työlainsäädännön normit palkatessa yritykseen työntekijöitä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, mistä 65 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 70 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Yrittäjyys

Yritysten merkitys yhteiskunnalle, Yrittäjäominaisuudet, yrittäjätyypit, Yrittäjyyden esteet ja kannusteet, yrittäjä motivaatio, Yrittäjyys, innovatiivisuus ja luovuus, Yritystoiminnan suunnittelu yrityshautomoympäristössä, Yrittäjyys elämänurana ja ammattina, naisyrittäjyys, Yritysympäristö, Sisäinen yrittäjyys,
Yritystoiminnan organisoiminen, Yritysten verkostoituminen, uusia yritystoiminnan muotoja, Yrittäjyyden kansainvälinen vertailu Liike-idea ja sen testaus, Toiminta-ajatus, Yrityksen perustamisprosessi, Yritystoiminnan tavoitteet, Liiketoiminnan kannattavuus ja Rahoitus, Yritysmuodon valinta, Yritysten lakisääteiset maksut, Yrityksen toiminnan suunnittelu, Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Yritysoikeus

Yritysmuodot, yhtiösopimukset ja yritysmuodon valintaan vaikuttavat juridiset tekijät, yrityksen perustamistoimet ja -asiakirjat.

Opiskelumateriaali

Yrittäjyys

Kim, W. Chan & Mauborgne, Renee (2010). Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Laukkanen, Mauri (toim.) (2007). Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.

Pyykkö, Manne (2011). Minustako yrittäjä? WSOYpro, Helsinki.

- Luentomateriaali.

Yritysoikeus

- Suojanen, K. Uusin painos. Opi oikeutta. Vihti. KS-Kustannus Oy.
- Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali ja voimassa oleva lainsäädäntö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yrittäjyys

Luennot , ryhmätyöt, yritysvierailut, asiantuntijaluennot.

Yritysoikeus

Itsenäinen opiskelu, luennot, harjoitukset, projektityöt ja esitykset.

Arviointikriteerit

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.
3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.
1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Arviointimenetelmät

Yrittäjyys

Numeerinen arviointi (0-5), osallistuminen opetukseen, projektitöiden tekeminen ja palauttaminen ajallaan, posteritentti, itsearviointi, vertaisarviointi, palautekeskustelut.

Yritysoikeus

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin