Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Launonen, Tarja ; Auranen, Päivi ; Berglund, Anna-Lena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   2.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-S   2.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja suorituksiaan sekä suunnittelemaan opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 26 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 28 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot (Winhan ja ATKn käyttö, opinto-ohjaus ja opintotuki, terveydenhoito ja liikuntapalvelut, kansainväliset asiat, verkko-opinnot, kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät sekä opiskelijayhdistystoiminta. Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot) ja erilaiset opiskelumenetelmät. Oman alan ammattikuva ja työtehtävät. Tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.

Opiskelumateriaali

Opiskelijan opas, koulutusohjelman opintosuunnitelma, ATK-aapinen, VAMK:n www –sivut ja kirjaston tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatiminen ja sen pohjalta ohjauskeskustelut. Ryhmäytymiseen liittyvää toimintaa ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointikriteerit

S = suoritettu

Arviointimenetelmät

Henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatiminen, tiedonhankinnan harjoitusten suorittaminen. Tulohaastattelu ja kehityskeskustelu. Arvioidaan suoritettu/hylätty.

Takaisin