Kustannuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0306
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   5.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-S   5.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-K   5.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012   1-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   1-S   5.0        
LT-2014   1-S   5.0        
LT-2015   1-S   5.0        
LT-2016   1-S   5.0        
LT-2017   1-S   5.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus: luennot 20 h, harjoitukset 32 h.
Itsenäinen opiskelu ja reflektointi 63 h, tenttiin valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta. Suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Kannattavuus ja kustannusten hallinta. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin