Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0305
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: i
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   1-K   4.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-S   6.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011   1-K   4.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011V   1-S   6.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-S   4.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   1-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   1-S   6.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2013   1-S   4.0        
T-LT-2013   1-K   2.0        
T-LT-2013V   1-S   6.0        
LT-2014V   1-S   6.0        
LT-2015V   1-K   6.0        
LT-2016V   1-K   6.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa, hallitsee kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet. Opiskelijalla on käytännön valmiudet hoitaa yrityksen kirjanpitoa taloushallinnon tietojärjestelmää hyödyntäen. Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 80 h, kokeisiin valmistautumiset 20 h, harjoitustyö 20 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 60 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä liikekirjanpidon opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, hankintamenon jaksottaminen, laskut ja hyvityslaskut, alennukset ja rahdit, Suomessa noudatettava arvonlisäverotus, palkat ja henkilösivukustannukset, ennakkomaksut, tilinpäätösasiakirjat, tuloslaskelman ja taseen laatiminen, siirtyvät erät. Pienen yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen toteutus taloushallinnon tietojärjestelmän avulla. Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kirjanpidon perustaitojen osaaminen alueellisten yritysten käyttöön. Kirjanpito ja tilinpäätös ovat lakisääteisiä toimenpiteitä, jotka alueen yrittäjien tulee hallita.

Kansainvälisyys

Kirjanpidon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville. Tilinpäätös on tärkeä raportti kansainvälisen toiminnan suunnitelussa.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Kurssikokeet I ja II, harjoitustyö ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Loppuarvosana muodostuu kokeiden I ja II sekä harjoitustyön keskiarvosta. Kaikilla kolmella suorituksella on yhtä suuri painoarvo. Keskiarvon ollessa 4,5 tai yli muodostuu loppuarvosanaksi 5 jne.

Takaisin