Työoikeus, palkkahallinto ja -kirjanpito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0304
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: i
Opettajatiimi: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2009V   2-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   2-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011V   3-S   3.0        
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2015   2-S   3.0        
LT-2016   2-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin työlainsäädännön perusteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa ja tuntee keskeiset palkkaukseen liittyvät käsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 40 h luentoja ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 40 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Sisältö

Työoikeus: Työsopimuslaki, työaikalait, vuosilomalait, työehtosopimukset ja työsuojelulainsäädäntö.

Palkkahallinto: Lakisääteiset vakuutukset, ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksut, luontoisedut, kulukorvaukset, vuosilomapalkat, työaika palkanlaskennassa

Aluevaikuttavuus

Työoikeuden ja palkkahallinnon perustaitojen osaaminen alueellisten yritysten käyttöön.

Kansainvälisyys

Työoikeuden ja palkkahallinnon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Opiskelumateriaali

Työoikeus:
- Bärlund, J. – Nyberh, F. – Petrell, K. (2005) Finlands civil- och handelsrätt. Helsingfors. Juristförbundets förlag.
- Bruun, N. – Koskull v. A. (2004). Työoikeuden perusteet. Helsinki. Talentum.

Palkkahallinto ja -kirjanpito:
- Stenbacka Juha - Söderström Terttu (uusin painos). Palkanlaskenta. Helsinki. Sanoma Pro Oy.
- Verohallinnon päätökset
- Voimassa oleva lainsäädäntö.
- Luennot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Työoikeus: Luennot, virtuaaliopetus,itsenäinen opiskelu.

Palkkahallinto ja -kirjanpito: Luennot ja harjoitustehtävät

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Työoikeus: tentti (50%)
Palkkahallinto ja -kirjanpito: tentti (50 %).
Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin