Markkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0204
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: o
Opettajatiimi: Skåtar, Kim
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   5.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-S   5.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012   1-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   1-S   5.0        
T-LT-2013V   1-S   5.0        
LT-2014   1-S   5.0        
LT-2014V   1-S   5.0        
LT-2015V   1-S   5.0        
LT-2016V   1-S   5.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti asiakassuhdemarkkinointia yrityksissä ja yhteisöissä sekä osaa laatia toimivan liikeidean ja toteuttaa sitä markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyväksikäyttäen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 45 h
- itsenäistä opiskelua 90

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohdat, sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen. Segmentointi, markkinoinnin kannattavuus sekä liikeidean laatiminen. Tuote-, hinta-, saatavuus- ja markkinointiviestintäpäätökset.

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa perustietämyksen alueen kauppa- ja palveluliiketoimijoista ja toimintaympäristöstä.

Kansainvälisyys

Kurssikirja luo esimerkeillään silmäyksen kansainvälisille markkinoille.

Opiskelumateriaali

- Blythe. J 2014. CIM Coursebook Marketing Essentials. The Chartered Institute of Marketing CIM. Taylor and Francis. Butterworth-Heinemann.
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmä-, harjoitustyöt, projektityöt ja tentti.

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Tentti 30 %, Projektityö 50%, Aktiivisuus 20%.

Takaisin