Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0104
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2009V   1-S   3.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   1-S   3.0        
LT-2014   1-S   3.0        
LT-2015   1-S   3.0        
LT-2016   1-S   3.0        
LT-2017   1-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisen sopimusoikeuden perusasiat sekä yleisen velvoiteoikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 39 h, itsenäinen työskentely 41 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Sopimusoikeudessa: sopimuksen tekeminen, sopimusosapuolten oikeustoimikelpoisuus, sopimusvapauden periaate ja sopimuspakko, sopimusosapuolten velvollisuudet ja sopimuksen velvoittavuus, oikeustoimen pätemättömyys.
Velvoiteoikeudessa: velkasuhde ja velvoitteiden syntyminen, velallisten keskinäinen vastuu, velan vakuudet, korko, velkasuhteen päättyminen.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Saarnilehto Ari: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015) soveltuvin osin velvoiteoikeuteen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija ymmärtää laajasti sopimusoikeuden merkityksen yrityksen jokapäiväisessa toiminnassa, hallitsee kiitettävästi sopimus- ja velvoiteoikeuden perusasiat sekä kykenee soveltamaan sopimusoikeuden perusasioita käytännön yrityselämään kiitettävästi.
oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on laaja yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee kiitettävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat kiitettävästi.

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin