Yrityksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0103
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: o
Opettajatiimi: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2011V   3-S   3.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        
T-LT-2013   3-S   3.0        
LT-2014   3-S   3.0        
LT-2015   3-S   3.0        
LT-2016   3-S   3.0        
LT-2017   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen johtamisen perusteisiin ja valmentaa häntä toimimaan esimies- /johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 33 h
Itsenäistä opiskelua 47 h
Yhteensä 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) luonne ja osa-alueet. Yrityksen liikeidean kehittäminen, selkeän vision luominen, strategian kehittäminen, tavoitteiden asetanta ja seuranta sekä yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria. Liikkeenjohtamisen kehityshistoria, toiminnan suunnittelu ja yrityksen talousjohtamisen perusteet. Laatuajattelu osana yrityksen johtamista ja prosessien jatkuva kehittäminen. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutosjohtaminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa osallistujille valmiuksia toimia esimiestehtävissä alueen yrityksissä.

Kansainvälisyys

Kurssilla kannustetaan kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

Opiskelumateriaali

- Viitala, Riitta ja Jylhä, Eila 2013. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Helsinki.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot , ryhmätyöt, projektityö

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Projektityö 40%
Tentti 50%
Aktiivisuus 10%

Takaisin