Rahoitus ja riskinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0102
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Paldanius, Jukka ; Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2009V   2-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010   2-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   2-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011V   3-K   3.0        
T-LT-2012   2-K   3.0        
T-LT-2012V   3-K   3.0        
T-LT-2013   2-K   3.0        
T-LT-2013V   2-S   3.0        
LT-2014   2-K   3.0        
LT-2014V   2-S   3.0        
LT-2015   2-K   3.0        
LT-2015V   2-S   3.0        
LT-2016   2-K   3.0        
LT-2016V   2-S   3.0        
LT-2017   2-K   3.0        
LT-2017V   2-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitus ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan perusteisiin sekä keskeisiin rahoitusinstrumentteihin. Opiskelijalla muodostuu perustietämys riskinhallinnasta.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunnit 40h
Itsenäistä työskentelyä 40h
Yhteensä 80h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

esitietoja ei tarvita

Sisältö

Rahoitussuunnittelu, pääomien sitoutuminen yritystoimintaan, pääoman rakenne, budjetointi pääomien hallinnan apuvälineenä sekä rahoitusmarkkinat. Riskinhallinta.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Kansainvälisyys

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Opiskelumateriaali

- Knupher, Samuli & Puttonen, Vesa 2004. Moderni Rahoitus. Wsoy. Helsinki.
- Suominen, A. 2001. Riskien hallinta. Wsoy. Porvoo.
- Muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 40h, ryhmätyöt, projektityö ja posteritentti.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa, käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, käyttää itsenäisesti erilaisia ongelman-ratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä tavoitteellisesti ja tilannetietoisesti ja soveltaa alan ammattieettisiä periaatteita.
3. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä ja ymmärtää alan arvoja ja ammatti-eettisiä periaatteita.
1. Opiskelija osaa tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät, ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti sekä nimetä alansa arvot ja ammattieettiset periaatteet

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Vertaisarviointi ja itsearviointi.
Raportti 60%
Posteritentti 30%
Aktiivinen workshop työskentely ja aikataulujen noudattaminen 10%

Takaisin