Logistiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011V   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012V   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen logististen toimintojen periaatteet, logistisen prosessin kokonaisuudessaan sekä sen toimivuuden vaikutuksen yritysten kannattavuuteen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 90 h
- luennot ja harjoitukset 40 h
- kokeisiin valmistautuminen 10 h
- harjoitustyö 10 h
- itsenäinen työskentely ja reflektointi 30 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys

Sisältö

Logistiikan yleisperiaatteet, arvoketjuyhteistyö, materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen ohjaaminen ja toteuttaminen logistiikan näkökulmasta, kestävää kehitystä tukevaa ekologistiikkaa ja etiikkaa.

Opiskelumateriaali

- Sakki, J. 1999 tai uudempi painos. Logistinen prosessi – Tilaus ja toimitusketjun hallinta. Espoo. Jouni Sakki Oy.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen opiskelu, oppimistehtävä.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti ja oppimistehtävän hyväksyttävä suorittaminen. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin