OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TKO0000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: is
Opettajatiimi: Skåtar, Kim ; Koskinen, Ossi ; Pommelin-Andrejeff, Leena ; Hartman, Tuula ; Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-FE-2009   4-S   15.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2009   4-S   15.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2009V   4-S   15.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010   4-S   15.0        
T-LT-2010V   4-S   15.0        
T-LT-2011   4-S   15.0        
T-LT-2011V   4-S   15.0        
T-LT-2012   4-S   15.0        
T-LT-2012V   4-S   15.0        
T-LT-2013   4-S   15.0        
T-LT-2013V   4-S   15.0        
LT-2014   4-S   15.0        
LT-2014V   4-S   15.0        
LT-2015   4-S   15.0        
LT-2015V   4-S   15.0        
LT-2016   4-S   15.0        
LT-2016V   4-S   15.0        
LT-2017   4-S   15.0        
LT-2017V   4-S   15.0        

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö on laaja itsenäinen tutkimuksellinen työ, jonka tavoitteena on valmentaa valmistuva opiskelija aiheen teoreettisen tarkasteluun, käyttämään tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä, johdonmukaiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn, hakemaan ja käyttämään lähdeaineistoa, hyvään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun sekä hankkimaan valmiuksia ammattialan kehittämiseen. Työn tarkoituksena on yhdistää teoreettinen opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta käytännön asiantuntijatehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 405 työtuntia sisältäen itsenäisen työskentelyn, ohjauksen, esittämisen sekä kypsyyskokeen suorittamisen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustyön perusteet kurssi

Sisältö

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn tutkimussuunnitelman pohjalta ohjaavan opettajan ja mahdollisen työelämän edustajan tukemana. Opinnäytetyö sisältää tarkasteltavan asian/ilmiön teoreettista tarkastelua aiemman tietämyksen pohjalta. Opinnäytetyö sisältää empiirisen osuuden, jonka tehtävänä on hakea ratkaisua valittuun tutkimusongelmaan. Opinnäytetyön empiria voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselynä, haastatteluin, havainnoimmalla tai luomalla muualla tavalla lisäarvoa mahdolliselle toimeksi antavalle työnantajataholle.

Opinnäytetyöhön kuuluu aloitusseminaari, väliseminaari, valmiin työn esittäminen sekä kypsyysnäyte.

Opiskelumateriaali

Alan ja aiheen kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itseopiskelu ohjaavan opettajan ja mahdollisen työelämän edustajan ohjauksessa.

Arviointikriteerit

5: käyttää, soveltaa ja arvioida kriittisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä asiantuntevasti erilaisissa tilanteissa
- yhdistellä tietoa, käsitteitä ja ilmiöitä sekä muodostaa niistä loogisia kokonaisuuksia
- tuottaa uutta tietoa
- perustella kriittisesti tiedonhankinnan valintojaan ammatillisesta, tieteellisestä ja eettisestä näkökulmasta
- luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä
- jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä
- arvioida ja perustella hankitun tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä teoreettisesti että soveltaen omaan työhönsä
- perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- ratkaista itsenäisesti vaativia ongelmia käyttäen erilaisia ongelmanratkaisutekniikoita
- analysoida ja arvioida alan kehittämistarpeita kriittisesti ja esittää kehittämistoimenpiteitä sujuvasti ja loogisesti sekä kirjallisesti että suullisesti käyttäen modernia esitysteknologiaa monipuolisesti

3: käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja johdonmukaisesti
- keskustella asiantuntevasti alan asioista ja ilmiöistä
- perustella omat ratkaisunsa sekä vertailla ja analysoida eri näkökulmia
- kerätä tietoa systemaattisesti tieteellisistä lähteistä
- vertailla eri tiedonlähteitä
- jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
- arvioida perustellusti hankitun tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
- soveltaa monipuolisesti tiedonhankintataitojaan ammatillisessa toiminnassa
- perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- ratkaista käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia
- ymmärtää ja osaa arvioida alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä

1: käyttää systemaattisesti teorioita, periaatteita ja menetelmiä
- dokumentoida alan ilmiöitä
- kommunikoida alan asioista
- soveltaa tiedonhallinnan eri tekniikoita
- etsiä ja jäsentää alan keskeistä tietoa
- arvioida perustellusti kerättyä tietoa
- soveltaa tiedonhankintataitojaan ammatillisessa toiminnassa
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- ratkaista käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia
- tunnistaa alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämis-toimenpiteitä

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan skaalalla 1 -5

Takaisin