Vasa yrkeshögskola
Undervisningsplan

T-ITE

T-ITE

Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ger studeranden fÀrdigheter att arbeta som IT-experter inom sektorn för handel och administration. De som genomgÄtt utbildningsprogrammet placerar sig exempelvis som adb-projektchefer, systemplanerare, adb-planerare, programmerare, databasadministratörer eller nÀtverksexperter i företag.

2011 - 2012                       AllmĂ€nna kompetenser Yrkesrelaterade kompetenser
Alku 2011-S                       A1

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
A2

Etiskt kunnande


- Kan i sin verksamhet tillÀmpa vÀrdegrunden för sin egen bransch, liksom ocksÄ de yrkesetiska principerna inom den
- Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvÀgagÄngssÀtt
- Kan i sin egen verksamhet tillÀmpa principerna för hÄllbar utveckling
- Tar ocksÄ andra mÀnniskor i beaktande
A3

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
A4

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
A5

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
A6

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
  ITE1

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
ITE2

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
ITE3

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
ITE4

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
ITE5

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
  Informationsbehandling, 210 sp                            
Kod för Ärsteman--> T-ITE-1

IT Stödperson

Studerande fÄr under det första Äret fÀrdigheter att fungera som IT stödperson för ett företag/organisation. MÄlet för hösten Àr att förstÀrka studerandes yrkesbild och bekanta sig med it-branschen samt att utveckla förmÄgan att i allt och allo se verksamheten ur kundens perspektiv. HuvudmÄlet under hösten Àr att förstÄ sammansÀttningen och betydelsen och funktionaliteten i olika komponenter i ett it-nÀtverk (apparatur- och mjukvarukomponenter). MÄlet Àr att studerande kan bygga och underhÄlla ett företags basnÀtverk och kan ta i beaktande datasÀkerhetsaspekter i en organisations ict-infrastruktur. PÄ vÄren betonas fÀrdigheten kring systemarbete och systemutveckling. MÄlet Àr att studerande fÄr en helhetsbild av it-system och förstÄr hur de utvecklas, hur de anskaffas och hur de tas ibruk samt behÀrskar grunderna i databser. Efter första Äret kan studerande anvÀnda de vanligaste programvertygen som behövs i oliak it-projekt (producera text, tabellkalkylering och presentetionsgrafik m.m.) och till vÄrens studier hör Àven utveckling av studerandes kommunikativa och social kompetenser.

T-ITE-2

IT Systembyggare

PÄ hösten börjar studerande sina specialiseringsstudier, och han har möjlighet att fördjupa sina kunskaper via studier samt via olika projekt. Avdelningen ger interna projekt samt via Företagskliniken Àven externa projekt och dessa genomförs i par eller grupp under handledning. FrÄn det andra Äret kommer businesskunnande in och bildar ett viktigt omrÄde för kunskap. MÄlet Àr att eleverna förstÄr de viktigaste affÀrsprocesserna och funktionerna och förstÄr betydelsen av informationsteknik i som en del av förteagets utveckling. Det andra Äret Àr mÄlet att utveckla studerandes yrkeskunskap ur ett internationellt perspektiv. Det övergripande mÄlet Àr att ge studerande möjlighet att förkovra sig iu sitt modermÄl och i engelska sprÄket samt i kommunikation och social kompetens. Studerande ges möjlighet att det andra Äret pÄ vÄren att gÄ internationellt utbyte, antingen för att studera eller att praktisera.

T-ITE-3

IT Projektexpert

Det tredje Äret Àr hösten reserverad för praktik. Studerande utför fr.o.m. maj sin praktik, som Àr totalt 5 mÄnader. Alternativt kan han föra sina studier vidare genom att utföra virtuella kurser, Äka pÄ internationellt utbyte. Det finns Àven möjlighet att pÄ senhösten, efter genomförd praktik, delta i projekt som erbjuds via skolans företagsklinik.. Tredje Äret pÄ vÄren anvÀnds till yrkes- och fördjupade studier och en del av tiden reserveras till deltagande i interna eller externa IT-projekt. Studerande utför under sin studietid projektstudier för minst 15 sp (motsvarande ca 400 h). Under vÄren Àr mÄlet att studerande tar beslut om Àmnet för lÀrdomsprovet och pÄbörjar det inom maj mÄnad.

T-ITE-4

IT Proffs

Den sista hösten gÄr till att slutföra lÀrdomsprovet och till IT-projekt samt ifall det behövs, komplettering av studierna. Examen i december krÀver att lÀrdomsprovet lÀmnas in för utvÀrderas senast i oktober. Den totala utbildningstiden Àr 3,5 Är.

   OP                               
StudieĂ„r --> 1.  2.   3.  4.                                  
Termin --> S K S K S K S K   Yht.                              
Koodi Namn pĂ„ strimma                   210                              
TITX0000 GRUND OCH YRKESINRIKTADE STUDIER                                                  
TITA0400 YrkesmĂ€ssig mognad 3   3 3   4       13                              
TITA0401 Studier, ICT och yrkesetik 3                     X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
x

Etiskt kunnande


- Kan i sin verksamhet tillÀmpa vÀrdegrunden för sin egen bransch, liksom ocksÄ de yrkesetiska principerna inom den
- Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvÀgagÄngssÀtt
- Kan i sin egen verksamhet tillÀmpa principerna för hÄllbar utveckling
- Tar ocksÄ andra mÀnniskor i beaktande
      X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
               
TITA0402 ICT and internationalization     3                     X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
    X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
               
TITA0403 Yrkes- och karriĂ€rplanering       3               X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
  X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
                 
TITA0404 Utvecklings- och innovationsarbete           4           X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
X

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
                   
TITA0500 Att behĂ€rska redskapsprogram 8                 8                              
TITA0502 IT-yrkets redskapsprogram 2 3                   X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
X

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
                 
TDA0501 Planering och uppbyggnad av webb-sidor 3                     X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
                   
TITA0600 ICT-infrastrukturkunnande 10                 10                              
TITA0601 Apparatur- och systemprogramvara 5                                     X

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       
TITA0602 Datakommunikation 5                                     X

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       
TITA0700 Informationssystem-kunnande 5 26 6 9           46                              
TITA0701 Att bygga informationssystem I 5                         X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
        X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
           
TITA0702 Att bygga informationssystem II   5                       X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
        X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
  X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITA0703 Programmering och anvĂ€ndargrĂ€nssnitt I 5                                   X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
           
TITA0704 Programmering och anvĂ€ndargrĂ€nssnitt II   5                                 X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
  X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITA0705 WWW-innehĂ„llsproduktion   5                                 X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
  X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDA0301 Projektledning och -administration   3                       X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
  X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
        X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDA0306 Företagets datasĂ€kerhet   3                           X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
      X

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
    X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITA0706 Programvaru-utveckling I     6                               X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
      X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITA0707 Programvaru-utveckling II       9                             X

Informationssystem-kunnande


- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
      X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITA0800 Kommunikativ och social kompetens   6 3 3           12                              
TITA0801 Informativ kommunikation och media   3                   X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
                     
TDP0313 Finska inom IT-branschen   3                   X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
                     
TDP0302 SprĂ„k och pĂ„verkan     3                 X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
            X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       
TITA0803 ICT English       3               X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
    X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
               
TITA0900 AffĂ€rsverksamhetskunnande   3 6 6   6       21                              
TITA0901 Företagsverksamhet   3                           X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
          X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDA0302 Företagets ekonomisystem     6                         X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
          X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDA0303 Företagets logistik       3                                   X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDP0502 Handelsmatematik       3                                   X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDA0305 Kvalitetsledning           3                   X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
          X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDA0304 IT-rĂ€tt           3                               X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
     
TDS0000 INRIKTADE STUDIER                                                  
TITS3000 Digital produktion och webbtjĂ€nster                                                  
TDS3000 Digital produktion och webbtjĂ€nster I     15             15                              
TDS3100 Digital bildhantering och grafik     5                                   X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDS3200 Digital video     5                                   X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDS3300 NĂ€tverk och infrastruktur     5                                 X

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
    X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDS4000 Digital produktion och webbtjĂ€nster II           15       15                              
TDS4100 Multimedia           5               X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
            X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDS4200 Serversystem och driftsadministration           5                           X

ICT-infrastrukturkunnande


- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
    X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDS4300 Serverapplikationer och webbtjĂ€nster           5                             X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
  X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITS5000 3. modulens inriktade studier                   15                              
TITS5001 Handledda ICT-projekt       3   6 6         X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
X

Etiskt kunnande


- Kan i sin verksamhet tillÀmpa vÀrdegrunden för sin egen bransch, liksom ocksÄ de yrkesetiska principerna inom den
- Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvÀgagÄngssÀtt
- Kan i sin egen verksamhet tillÀmpa principerna för hÄllbar utveckling
- Tar ocksÄ andra mÀnniskor i beaktande
X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
X

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
          X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       
TITS5002 Studier i företagsamhet i Business Factory       3   6 6         X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
X

Etiskt kunnande


- Kan i sin verksamhet tillÀmpa vÀrdegrunden för sin egen bransch, liksom ocksÄ de yrkesetiska principerna inom den
- Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvÀgagÄngssÀtt
- Kan i sin egen verksamhet tillÀmpa principerna för hÄllbar utveckling
- Tar ocksÄ andra mÀnniskor i beaktande
X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
X

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
        X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITS5003 Studier utomlands         15             X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
    X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
          X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TITS5004 Studier inom annat utbildningsprogram       5   5 5         X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
  X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
          X

AffÀrsverksamhetskunnande


- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
X

ICT-specialkunnande


Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde
   
TDV0000 FRITT VALBARA STUDIER 2 2 2 2   2       10       X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
  X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
               
TDH0000 PRAKTIK       5 25         30       X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
  X

Kompetens inom organisationer och samhÀlle


- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
X

KĂ€nnedom om internationalisering


- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
      X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       
TDO0000 LÄRDOMSPROV             15     15   X

SjÀlvutveckling


- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
  X

Kommunikation och interaktivt kunnande


- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
X

Kompetens inom utvecklingsverksamhet


- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
          X

ICT-projektkunnande


- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
       

 

Undervisningsplanens beskrivning
 
Utbildningsprogram
T-ITE  Informationsbehandling
Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ger studeranden fÀrdigheter att arbeta som IT-experter inom sektorn för handel och administration. De som genomgÄtt utbildningsprogrammet placerar sig exempelvis som adb-projektchefer, systemplanerare, adb-planerare, programmerare, databasadministratörer eller nÀtverksexperter i företag.
 
Årstema
T-ITE-1  IT Stödperson
Studerande fÄr under det första Äret fÀrdigheter att fungera som IT stödperson för ett företag/organisation. MÄlet för hösten Àr att förstÀrka studerandes yrkesbild och bekanta sig med it-branschen samt att utveckla förmÄgan att i allt och allo se verksamheten ur kundens perspektiv.

HuvudmÄlet under hösten Àr att förstÄ sammansÀttningen och betydelsen och funktionaliteten i olika komponenter i ett it-nÀtverk (apparatur- och mjukvarukomponenter). MÄlet Àr att studerande kan bygga och underhÄlla ett företags basnÀtverk och kan ta i beaktande datasÀkerhetsaspekter i en organisations ict-infrastruktur.

PÄ vÄren betonas fÀrdigheten kring systemarbete och systemutveckling. MÄlet Àr att studerande fÄr en helhetsbild av it-system och förstÄr hur de utvecklas, hur de anskaffas och hur de tas ibruk samt behÀrskar grunderna i databser.

Efter första Äret kan studerande anvÀnda de vanligaste
programvertygen som behövs i oliak it-projekt (producera text, tabellkalkylering och presentetionsgrafik m.m.) och till vÄrens studier hör Àven utveckling av studerandes kommunikativa och social kompetenser.
T-ITE-2  IT Systembyggare
PÄ hösten börjar studerande sina specialiseringsstudier, och han har möjlighet att fördjupa sina kunskaper via studier samt via olika projekt. Avdelningen ger interna projekt samt via Företagskliniken Àven externa projekt och dessa genomförs i par eller grupp under handledning.

FrÄn det andra Äret kommer businesskunnande in och bildar ett viktigt omrÄde för kunskap. MÄlet Àr att eleverna förstÄr de viktigaste affÀrsprocesserna och funktionerna och förstÄr betydelsen av informationsteknik i som en del av förteagets utveckling.

Det andra Äret Àr mÄlet att utveckla studerandes yrkeskunskap ur ett internationellt perspektiv. Det övergripande mÄlet Àr att ge studerande möjlighet att förkovra sig iu sitt modermÄl och i engelska sprÄket samt i kommunikation och social kompetens.

Studerande ges möjlighet att det andra Äret pÄ vÄren att gÄ internationellt utbyte, antingen för att studera eller att praktisera.
T-ITE-3  IT Projektexpert
Det tredje Äret Àr hösten reserverad för praktik. Studerande utför fr.o.m. maj sin praktik, som Àr totalt 5 mÄnader. Alternativt kan han föra sina studier vidare genom att utföra virtuella kurser, Äka pÄ internationellt utbyte. Det finns Àven möjlighet att pÄ senhösten, efter genomförd praktik, delta i projekt som erbjuds via skolans företagsklinik..

Tredje Äret pÄ vÄren anvÀnds till yrkes- och fördjupade studier och en del av tiden reserveras till deltagande i interna eller externa IT-projekt. Studerande utför under sin studietid projektstudier för minst 15 sp (motsvarande ca 400 h).

Under vÄren Àr mÄlet att studerande tar beslut om Àmnet för lÀrdomsprovet och pÄbörjar det inom maj mÄnad.
T-ITE-4  IT Proffs
Den sista hösten gÄr till att slutföra lÀrdomsprovet och till IT-projekt samt ifall det behövs, komplettering av studierna. Examen i december krÀver att lÀrdomsprovet lÀmnas in för utvÀrderas senast i oktober. Den totala utbildningstiden Àr 3,5 Är.
 
Kompetenser
A1  SjĂ€lvutveckling
- Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven Àr
- KÀnner sin egen inlÀrningsstil och har förmÄgan att lÀra sig sjÀlvstÀndigt och att utveckla sin egen inlÀrningsstil
- Kan lÀra sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- Klarar av förÀndringar och förmÄr se och utnyttja olika inlÀrnings- och verksamhetsmöjligheter
- Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
A2  Etiskt kunnande
- Kan i sin verksamhet tillÀmpa vÀrdegrunden för sin egen bransch, liksom ocksÄ de yrkesetiska principerna inom den
- Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvÀgagÄngssÀtt
- Kan i sin egen verksamhet tillÀmpa principerna för hÄllbar utveckling
- Tar ocksÄ andra mÀnniskor i beaktande
A3  Kommunikation och interaktivt kunnande
- Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- BehÀrskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget omrÄde
- FörstÄr principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
A4  Kompetens inom utvecklingsverksamhet
- Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmÄga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- KÀnner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra smÄskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillÀmpa den information som finns i branschen
- KÀnner till projektverksamhetens delomrÄden och kan delta i projektuppgifter
- Kan tillÀgna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssÀtt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
- FörstÄr principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
A5  Kompetens inom organisationer och samhĂ€lle
- KÀnner till de samhÀlleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som Àr verksamma i den egna branschen
- KÀnner till vilka samhÀlleliga pÄverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
- KÀnner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
- KĂ€nner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- Kan planera och organisera verksamhet
A6  KĂ€nnedom om internationalisering
- BehÀrskar skriftligt och muntligt minst ett frÀmmande sprÄk som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och för att utveckla dem
- FörstÄr kulturskillnader och kan samarbeta med personer frÄn andra kulturer
- Kan utnyttja den egna branschens internationella informationskÀllor
- FörstÄr effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesomrÄdet
ITE1  Informationssystem-kunnande
- förstÄr informationssystem i sin helhet och Àr förtrogen med processerna kring produktion, anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering (ur verksamhetens utvecklingsperspektiv)
- kan definiera, planera och testa programvaror, databaser och anvÀndargrÀnssnitt och ta i beaktande datasÀkerhetsfaktorer- kan programmera
- kan dokumentera och tolka dokument (t.ex. vid underhÄll av programvaror)
- kan planera och genomföra skolningar
ITE2  ICT-infrastrukturkunnande
- förstÄr betydelsen och verksamhetsprinciperna för datanÀt och dess olika komponenter (utrustning och programkomponenter)
- kan dra nytta av datanÀtet och dess olika komponenter vid uppgörandet av systemlösningsförslag
- kan bygga och underhÄlla baslösningar för datanÀt
- kan beakta datasÀkerhetsaspekter vid skapandet av organisationers ict-infrastrukturlösningar
ITE3  ICT-projektkunnande
- förstÄr karaktÀren av olika typer av ict-projekt och inser betydelsen av projektverksamhet inom organisationer
- förstÄr betydelsen av ett systematiskt tillvÀgagÄngssÀtt inom projektarbete och kan fungera ansvarsfullt inom ict-projekt
- kan anvÀnda och tillÀmpa de planerings- och kontrollmetoder som behövs för ict-projekt
- kan identifiera och vara förberedd pÄ olika risker som förekommer inom ict-projekt
ITE4  AffĂ€rsverksamhetskunnande
- ymmÀrtÀÀ liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
- ymmÀrtÀÀ tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittÀmisessÀ
- osaa kehittÀÀ liiketoiminnan prosesseja ja etsiÀ tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
- ymmÀrtÀÀ sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijÀnoikeuksien merkityksen omassa työssÀÀn
- osaa palvella asiakasta
ITE5  ICT-specialkunnande
Kan tillÀmpa sina kunskaper och fÀrdigheter inom nÄgot av informationsbehandlingens delomrÄden samt analysera, göra bedömningar och utveckla verksamheten inom detta omrÄde

Undervisningsplan uppdaterad: 2012-05-10 15:07:25   Version: 2020-05-16 14:17:00