Vaasan ammattikorkeakoulu
Opetussuunnitelma

S-SY

S-SY

Koulutusohjelma antaa valmiudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kehittämis- ja johtamistehtävissä toimimiseen. Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa osaajia jotka kykenevät ottamaan vastuun sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kehittämisestä ja lähijohtamisesta. Koulutusohjelman keskeiset sisällöt ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä ohjaus- ja palvelujärjestelmien tuntemus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä johtamisosaaminen.

2011-2012                       Yleiset kompetenssit Ammatilliset kompetenssit
Alku 2011-S                       Y1


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
Y2


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
Y3


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
Y4


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
Y5


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
Y6


Kansainvälisyysosaaminen


- omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
- ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
- osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
- ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
  SY1


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
SY2


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
SY3


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
SY4


SY4


SY5


SY5


SY6


SY6


SY7

SY7


  Sosiaali- ja terveysalan kehitt√§minen ja johtaminen, 90 op, osa-aika                        
Vuositeeman valintakoodi--> S-SY-1

S-SY-1

Ensimmäinen vuosi

S-SY-2

S-SY-2

Toinen vuosi

S-SY-3

S-SY-3

Kolmas vuosi

S-SY-4

S-SY-4

..

  ¬†OP¬†                              
Opiskeluvuosi --> 1. ¬†2.¬† ¬†3.¬† 4.                                  
Semester --> S K S K S K S K   Yht.                              
Koodi Juonteen nimi                   90                              
SSYS0000 SYVENT√ĄV√ĄT AMMATTIOPINNOT                                                  
SSYS1100 Sosiaali- ja terveysalan palvelujen uudistamisen haasteet                   15                              
SSYS1101 Sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottaminen 8                       x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
  x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
      x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
         
SSYS1102 Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ohjaus 7                         x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
  x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
x


Kansainvälisyysosaaminen


- omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
- ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
- osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
- ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
               
SSYS1200 Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehitt√§minen ja johtaminen                   20                              
SSYS1201 Palveluprosessien kehitt√§minen ja johtaminen   5                   x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
    x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
         
SSYS1202 Osaamisen kehitt√§minen ja johtaminen   5                   x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
  x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
        x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
  x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       
SSYS1203 Innovaatiojohtaminen       5               x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
    x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
      x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
  x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       
SSYS1204 Talousjohtaminen           5                   x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
    x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
         
SSYS1300 Tulevaisuusjohtaminen                   20                              
SSYS1301 Tulevaisuuden tekeminen     5                 x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
  x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
  x


Kansainvälisyysosaaminen


- omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
- ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
- osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
- ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
  x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       
SSYS1302 Muutosjohtaminen       5               x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
    x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
         
SSYS1303 Kehitt√§misen ty√∂menetelm√§t     5                   x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
  x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
      x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
  x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       
SSYS1304 Kehitt√§misprosessien johtaminen         5                 x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
x


Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen


- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
    x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       
SSYV0000 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT         5         5                              
SSYO0000 OPINN√ĄYTETY√Ė   5 5 5 5 10       30   x


Itsensä kehittäminen


- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
x


Eettinen osaaminen


- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
x


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen


- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
x


Kehittämistoiminnan osaaminen


- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
      x


Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen


‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
x


Palvelujen kehittämisen osaaminen


‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
x


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen


‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
       

 

Opetussuunnitelman kuvaukset
 
Koulutusohjelma
S-SY  Sosiaali- ja terveysalan kehitt√§minen ja johtaminen
Koulutusohjelma antaa valmiudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kehittämis- ja johtamistehtävissä toimimiseen. Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa osaajia jotka kykenevät ottamaan vastuun sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kehittämisestä ja lähijohtamisesta. Koulutusohjelman keskeiset sisällöt ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä ohjaus- ja palvelujärjestelmien tuntemus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä johtamisosaaminen.
 
Vuositeemat
S-SY-1  S-SY-1
Ensimmäinen vuosi
S-SY-2  S-SY-2
Toinen vuosi
S-SY-3  S-SY-3
Kolmas vuosi
S-SY-4  S-SY-4
..
 
Kompetenssit
Y1  Itsens√§ kehitt√§minen
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
- tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
- kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
- kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
- osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
Y2  Eettinen osaaminen
- osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
- ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
- osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan
Y3  Viestint√§- ja vuorovaikutusosaaminen
- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
Y4  Kehitt√§mistoiminnan osaaminen
- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
Y5  Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
- tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
- tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
- tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
- tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
- osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
Y6  Kansainv√§lisyysosaaminen
- omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
- ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
- osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
- ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
SY1  Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen
‚ÄĘ osaa arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista j√§rjestelm√§√§
‚ÄĘ hallitsee organisaationsa tai yrityksens√§ tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden m√§√§rittelyn sek√§ niiden mukaisen johtamisen
‚ÄĘ hallitsee innovatiivisen ja osallistavan henkil√∂st√∂johtamisen menetelmi√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂hyvinvointia ty√∂yhteis√∂l√§ht√∂isesti ty√∂yhteis√∂n muutosprosessit huomioonottaen
‚ÄĘ tunnistaa omat johtamisvalmiutensa ja vahvistaa johtamistaitojaan
‚ÄĘ osaa arvioida ja kehitt√§√§ toiminnan taloudellisuutta sek√§ tunnistaa talouden johtamisen merkityksen
‚ÄĘ hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan
SY2  Palvelujen kehitt√§misen osaaminen
‚ÄĘ johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja k√§yt√§nn√∂n ty√∂menetelmien innovatiivista kehitt√§mist√§
‚ÄĘ kehitt√§√§ sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista ja sis√§ist√§ laatua, vaikuttavuutta ja yhteisty√∂t√§ edist√§√§ ty√∂n vaikuttavuutta n√§ytt√∂√∂n perustuvalla toiminnalla
‚ÄĘ johtaa ty√∂yhteis√∂n/organisaation kehittymist√§ eettisesti vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteis√∂ksi
‚ÄĘ tunnistaa verkostoituminen ja yhteisty√∂n mahdollisuuksia
SY3  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitt√§misosaaminen
‚ÄĘ arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta k√§yt√§nt√∂√§ kehitt√§v√§√§ tietoa
‚ÄĘ hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmi√§ sek√§ osaa itsen√§isesti toteuttaa alaa kehitt√§vi√§ tutkimus- ja kehitt√§mishankkeita
‚ÄĘ kehitt√§√§ ty√∂yhteis√∂√§ prosessil√§ht√∂isen organisaation periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkil√∂st√∂n ja asiakasryhmien kanssa
SY4  SY4
SY5  SY5
SY6  SY6
SY7  SY7

Opetussuunnitelma p√§ivitetty: 2013-09-13 14:33:22   Versio: 2020-05-16 14:15:47