Yksiköt ja ammattikorkeakoulun tehtävät

1 § Yksiköt

Vaasan ammattikorkeakoulu – University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat: tekniikka, liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulussa on hallintoyksikkö sekä Muotoilukeskus Muova.

2 § Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävät

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea yksilön ammatillista kasvua. Tehtäviään hoitaessa Vaasan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

Vaasan ammattikorkeakoulun toimilupa määrää ne tutkinnot ja niihin liittyvät tutkintonimikkeet, joita sen tulee antaa. Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Vaasan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

Vaasan ammattikorkeakoulu voi järjestää erikoistumiskoulutusta toimiluvan mukaisilla aloilla. Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää, että ammattikorkeakoulu on osapuolena ammattikorkeakoulujen keskinäisessä sopimuksessa.

Koulutustehtävän lisäksi ammattikorkeakoulu tarjoaa opetukseen integroitua ja työelämää palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tutkimus- ja kehitystyö painottuu alueellisen kehityksen edistämiseen sekä yhteistyöhön pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.