Opiskeluoikeus

4 § Opiskelijaksi ottaminen

Vaasan ammattikorkeakouluun haetaan joko yhteis- tai erillishaun kautta rehtorin päättämiä valintaperusteita noudatten. Opiskeluoikeus syntyy silloin, kun opiskelija vahvistaa paikan Opintopolussa tai muulla korkeakoulun määräämällä tavalla.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan kaikilta opiskelijoiksi hyväksytyiltä lukukauden alussa. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat - ja työkokemus on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.Opiskelijavalinnan purkamisesta päättää rehtori. Todistusten tarkistamisesta, siihen liittyvästä tiedotuksesta ja ohjeistuksesta vastaa hakijapalvelut.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijavalinnan tulokseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hyväksytään pääsääntöisesti opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 15§.

 

5 § Siirto-opiskelijan ottaminen

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike säilyy tai vaihtuu. Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa siirto-opiskelijoita noudattaen rehtorin päättämiä valintaperusteita.  Yksikön johtaja tekee päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta koulutuspäällikön esityksestä.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, tutkintoon johtavaan koulutukseen, voidaan ottaa siirto-opiskelija erillisvalinnan kautta seuraavin edellytyksin:

  1. Siirto-opiskelijaksi hakeva on suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.
  2. Siirto-opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa tutkinto loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä.
  3. Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.
  4. Siirron edellytyksenä on, että merkittävä osa hakijan suorittamista opinnoista voidaan sisällyttää uuden opiskeluoikeuden mukaiseen tutkintoon. Siirtyminen on mahdollista vasta ensimmäisen lukukauden opintojen jälkeen.
  5. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden Vaasan ammattikorkeakoulussa, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.
  6. Siirto-opiskelijat aloittavat opiskelun aina lukukauden alussa.

Ammattikorkeakoulun sisäiset siirto-opiskelijat valitaan 1.1.2020 alkaen ilman siirtohakua Opintopolussa.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 15§.

 

6 § Opiskeluoikeus, opiskeluoikeusaika ja ilmoittautuminen

Opiskeluoikeuden määrittämisessä noudatetaan ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja asetusta ammattikorkeakouluista (1129/2914) sekä opetusministeriön ohjeita.

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ilmoittautua Vaasan ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi.

Vaasan ammattikorkeakoulu perii ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisia lukuvuosimaksuja. Maksuvelvollisen opiskelijan tulee maksaa lukuvuosimaksu, jotta hän voi ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Mikäli opiskelupaikan saanut maksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä, eikä ilmoittaudu poissaolevaksi, hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen ja menettää opiskeluoikeutensa. Ammattikorkeakoululla on stipendirahasto, jolla on omat sääntönsä.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle, mikäli opiskelijalla on opiskeluoikeutta jäljellä. Lukuvuodelle tekemäänsä ilmoittautumista opiskelija voi muuttaa lukukausien vaihteessa ilmoittautumisaikoina. Opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeuden palautusta tulee hakea laskennallisen opiskeluoikeuden voimassaoloaikana.Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014).  Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin jälkeen kulunut aika kuluttaa opiskelijan poissaolokausia, mikäli opiskelijalla on poissaolo-oikeutta jäljellä. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli opiskelijalla on jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana realistinen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Opiskeluoikeus palautetaan seuraavan lukukauden alusta. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeuden palauttamisesta. Päätös opiskeluoikeusajan palauttamisesta on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun.

Ammattikorkeakoulusta eronneen opiskelijan (opiskeluoikeusaika on päättynyt tai opiskelija on ilmoittanut eroavansa) tulee pääsääntöisesti hakea opiskelijaksi uudelleen normaalia hakumenettelyä käyttäen. Ammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa opiskeluoikeuden ilman uutta hakumenettelyä tapauksissa, joissa opintoja puuttuu enintään n. 30 opintopistettä.

Opinnot järjestetään niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Laissa (932/2014) määritellyllä kokopäiväopiskelijalla tarkoitetaan nuorten koulutuksessa tai päivätoteutuksessa opiskelevaa opiskelijaa.

Tavoitteellisella tutkinnon suorittamisajalla tarkoitetaan suoritettavien opintojen laajuutta vuosina. Tavoitteellinen suorittamisaika vuosina on koulutuksen opetussuunnitelmassa (OPS) tai henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määriteltyjen suoritusten laajuus jaettuna 60 opintopisteellä. Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana, viimeistään yhtä vuotta tavoitteellista suoritusaikaa pidemmässä ajassa. Poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan (L 932/2014).

Erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen toteutusajan mukaisesti, opiskeluoikeusaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa yhdellä lukukaudella. Erikoistumiskoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Kun opiskelija on käyttänyt säädetyn opiskeluoikeusaikansa, opiskelijan opiskeluoikeus ammattikorkeakoulussa päättyy. Opiskelijan saatua ilmoituksen opiskeluoikeusajan päättymisestä, opiskelijalle voidaan erityisestä syystä, hänen hakemuksensa perusteella, myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa enintään vuodeksi opintojen loppuun suorittamiseksi. Erityisen painavasta syystä aiemmin pidennettyä opiskeluoikeusaikaa voidaan jatkaa mainitun vuoden määräajan jälkeenkin, jos opinnot ovat edenneet aiemmin myönnettynä jatkoaikana, puuttuvien opintojen määrä on vähäinen ja opiskeluoikeusajan päättyminen olisi opiskelijan elämäntilanteen kannalta kohtuutonta.

Harkinnanvaraista lisäaikaa tulee hakea opiskeluoikeuden vielä ollessa voimassa. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014). Harkinnanvaraisen lisäajan myöntämisen perusteena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Opiskelijan hakemuksesta tulee ilmetä puuttuvien opintojen määrä, opinnäytetyön ja harjoittelun vaihe, suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamiseksi, syy opintojen viivästymiseen sekä päivämäärä, johon mennessä opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot loppuun. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeusajan jatkamisesta. Päätös harkinnanvaraisen lisäajan myöntämisestä on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun.

Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvä lisäehto, ks. 15§.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua harkinnanvaraista lisäaikaa koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietoonsa.