Koulutus

3 § Koulutukset, tutkinnot ja tutkintonimikkeet

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta ja tutkintojen antaminen perustuu Valtioneuvoston Oy Vaasan ammattikorkeakoululle – Vasa yrkeshögskola Ab:lle antamaan toimilupaan.

Vaasan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomenkielisiin koulutuksiin voi sisältyä englannin ja/ tai ruotsin kielellä toteutettavia opintojaksoja tai -kokonaisuuksia silloin, kun se on opiskeltavan alan kannalta tarkoituksenmukaista ja tukee opiskelijan kansainvälistymistä. Vastaavasti englanninkielisiin koulutuksiin voi sisältyä suomenkielisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka tukevat opiskelijan integroitumista suomalaiseen työelämään.

Vaasan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 210 - 240 opintopistettä. Opintopiste on määritelty siten, että opiskelijan yhden vuoden kokonaistyömäärä opintotavoitteiden saavuttamiseksi vastaa 60 opintopistettä (1600 h). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinnot ja tutkintonimikkeet ovat seuraavat:

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Tradenomi (AMK), 210 op

Koulutusvastuun alat; liiketalous ja tietojenkäsittely.

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Insinööri (AMK), 240 op

Koulutusvastuun alat; energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Sairaanhoitaja (AMK), 210 op
  • Sosionomi (AMK), 210 op
  • Terveydenhoitaja (AMK), 240 op

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Tradenomi (ylempi AMK), 90 op

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Insinööri (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Sairaanhoitaja (ylempi AMK), 90 op
  • Sosionomi (ylempi AMK), 90 op
  • Terveydenhoitaja (ylempi AMK), 90 op

Vaasan ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia, että ennen toimiluvan voimaantulemista opintonsa aloittaneilla on oikeus suorittaa opintonsa Vaasan ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike ennen toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.