Erinäisiä määräyksiä

13 § Huumausainetestaus

Vaasan ammattikorkeakoulu voi toimialajohtajan määräyksestä velvoittaa opiskelijan esittämään kohtuullisen ajan sisällä huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Perusteltu epäily voi perustua, esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii tehtävissä jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden alaisena tai huumeista riippuvaisen toimiminen:

1)       Vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai

2)       Vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta tai

3)       Vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai

4)       Merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelaissa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä

Päätöksen huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tekee yksikön johtaja. Huumausainetestiin on mentävä välittömästi, mutta viimeistään pyyntöä seuraavan päivän kuluessa. Vaasan ammattikorkeakoulun edellyttämät huumausainetestaukset toteutetaan Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuollon kautta. Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.

 

14 § Opiskelijan kurinpito

(kohtaan on sovellettu Turun Ammattikorkeakoulun 2.4.2019 voimaan tullutta Tutkintosääntöä 20§ Vilppi)

Perustutkinto Kaikenlainen vilppi tenteissä, näytöissä ja itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin, asiakirjan väärennökseen tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.  Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa. Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta suoritustilanteesta välittömästi, ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen. Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta yksikön johtajalle. Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

 
Rikkeen vakavuudesta riippuen opiskelijalle annetaan  1) yksikön johtajan kirjallinen huomautus,  2) rehtorin varoitus tai  3) ammattikorkeakoulun hallituksen tekemä päätös opiskelijan erottamisesta määräajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Ammattikorkeakoulun hallituksen tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Opiskelijan määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 39 §).
 
Muut sanktiot ovat seuraavat (yksi tai useampia):  1) opintosuorituksen (koe/tentti, kirjallinen tehtävä, harjoitustyö tms.) hylkääminen,  2) kirjallisen tehtävän tekeminen uudesta aiheesta yksilötyönä tai  3) opintojakson suorittamiskarenssi tapauskohtaisesti.  Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa (932/2014, 39§).   YAMK-tutkinto  YAMK –opinnäytetöiden vilppiepäilyt selvitetään noudattamalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen tutkiminen Suomessa”. Perustutkinnon mukaisten opinnäytetöiden vilppiepäilyt tutkitaan noudattaen soveltuvin osin edellä mainitun ohjeen mukaista selvitysmenettelyä. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  
 
Lainvoimaisen, opinnäytetyön arvostelua koskevan päätöksen jälkeen suoritetussa selvityksessä todettu opinnäytetyövilppi voi edellytysten täyttyessä johtaa opinnäytetyön arvosanan alentamiseen, opinnäyte-työn hylkäämiseen ja suoritetun tutkinnon purkuun, ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun viisi (5) vuotta on kulunut kyseisen opintosuorituspäätöksen tulosta lainvoimaiseksi. Julkistettuun opinnäytetyöhön tehdään merkintä, joka osoittaa opinnäytetyön loukkaavan hyvää tieteellistä käytäntöä.  
 
Mikäli tutkinnon suorittamisen jälkeen ilmennyt vilppi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen, voi ammattikorkeakoulu palauttaa määräajaksi opiskelijalle opiskeluoikeuden opintojen loppuun saattamista varten, jos opiskelija kuukauden kuluessa hylkäyspäätöksen tiedonsaannista hakee tutkintosäännön mukaista opiskeluoikeuden palauttamista.
 
 
Huumausainetestit

Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin; esim. kirjalliseen varoitukseen ja määräaikaiseen erottamiseen.
 
 

15 § Opiskelijaksi oton esteet ja opiskeluoikeuden peruuttaminen alalle soveltumattomuuden ja turvallisuuden perusteella koskien sosiaali- ja terveysalaa ,  AMK -tutkinnot. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Kuitenkaan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Opiskeluoikeuden peruuttaminen voi myös olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, mikäli toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu sitä edellyttävät. Molemmat kohdat edellyttävät harkintaa.

Vaasan ammattikorkeakoulu tiedottaa hakijoille, terveydentilaa koskevista vaatimuksista sekä muista edellytyksistä, jotka liittyvät opintoihin. Hakijat voivat näin itse arvioida soveltuvatko he terveytensä tai toimintakykynsä osalta koulutukseen ja millaisia tietoja he ovat velvollisia antamaan Vaasan ammattikorkeakoululle.

Vaasan ammattikorkeakoululla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut Vaasan ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijaksi.

Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, Vaasan ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

1)       Opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa

2)       On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä

3)       Opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Ammattikorkeakoululla on oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta oppilaitokselta. Vaasan ammattikorkeakoulussa peruuttamista koskevia tietoja toiselta oppilaitokselta pyytää ja niitä toiselle oppilaitokselle antaa yksikön johtaja.

4)       Opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Vaasan ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväkseen, kun opinnoissa annetaan tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Työskentely on pitkäaikaista, opiskelija työskentelee itsenäisesti ja ilman ohjausta. Rikosrekisteriotteen esittämistä pyytää koulutuspäällikkö.

Kohtia 2), 3) ja 4) sovelletaan vain 31.12.2011 jälkeen opintonsa aloittaneisiin.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista Vaasan ammattikorkeakoulun on yhdessä opiskelijan kanssa selvitettävä tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää Vaasan ammattikorkeakoulussa sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää erillinen valintakoe. Päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee yksikön johtaja. Päätöksestä ilmenee myös nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta.

Jos sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilan tai toimintakyvyn takia, voi opiskelija hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Hakijan on osoitettava, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskevat lausunnot. Hakemus on vapaamuotoinen eikä palauttamisen hakemiselle ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus.

 

16 § Siirtymä- ja voimaantulosäännökset

Tämä tutkintosääntö tulee voimaan, kun hallitus on sen hyväksynyt, ja on voimassa 1. elokuuta 2019 lähtien 31. heinäkuuta 2020 saakka.