Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 

 

1 § Soveltamisala 

Tämä järjestyssääntö on voimassa Vaasan ammattikorkeakoulun alueella ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään kyseisen korkeakoulun koulutukseen liittyviä harjoituksia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja ja muuta toimintaa. Ellei erikseen ole mainittu, järjestyssääntö koskee kaikkia opiskelijoita sekä henkilökuntaan kuuluvia sekä alueella oleskelevia. Vaasan ammattikorkeakoulun alueella tarkoitetaan kyseisen korkeakoulun kiinteistöjä sekä niihin välittömästi kuuluvia piha-alueita. 

Järjestyssäännöllä pyritään ylläpitämään ja parantamaan ammattikorkeakoulun yleistä turvallisuutta, työ- ja opiskeluviihtyisyyttä sekä henkilöiden tasa-arvoista kohtelua. 

Järjestyssäännön rinnalla noudatetaan muita Vamkin toiminnasta annettuja ohjeita ja sääntöjä, jotka löytyvät intrasta ja opiskeluportaalista.  

 

2 § Yleinen järjestys ja turvallisuus 

Jokainen vastaa osaltaan järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden sekä viihtyisän työ- ja opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä ammattikorkeakoulun alueella. Turvallisuutta uhkaavista tekijöistä tulee ilmoittaa viipymättä vahtimestareille ja turvallisuuspäällikölle tai turvallisuussuunnittelijalle.  

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on kielletty ammattikorkeakoulun alueella. 

Alueelle tuotujen kotieläinten suhteen noudatetaan koko valtakunnan kattavan järjestyslain säädöksiä. 

Jokaisen tulee noudattaa turvallisuuspäällikön antamia yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita. 

 

3§ Pysäköinti ja pelastustiet 

Moottorikäyttöiset ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettöminä. Pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää poliisin päätöksellä välittömästi pois ja siirtokustannuksista vastaa lähtökohtaisesti ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi merkitty henkilö. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata tieliikennelain 28§ nojalla rangaistus. 

 

4 § Käyttäytyminen 

Jokaisen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä esiintyä kohteliaasti ja asiallisesti henkilökuntaa, opiskelijoita sekä vierailijoita kohtaan. 

Kiellettynä käyttäytymisenä voidaan pitää esimerkiksi yleistä järjestystä häiritsevä tai väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, epäasiallinen kielenkäyttö, syrjintä tai kiusaaminen, toisen fyysinen tai sanallinen uhkailu sekä toisen työn esittäminen omanaan ja muu opiskeluvilppi. Lisäksi poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kielletty lukuun ottamatta opiskelijakunnan vaaleja tai opiskelijakunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten toimintaa. Jokaisen on noudatettava turvallisuuspäällikön antamia yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia välttämättömiä ohjeita ja määräyksiä.

 

5 § Päihteet ja päihtymys 

Ammattikorkeakoulun alueella ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena. Henkilökunnan tai vartiointiliikkeen edustajalla on oikeus poistaa päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyvä tai häiritsevästi käyttäytyvä henkilö alueelta. Päihteiden nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa. Päihteiden käyttö ei saa edellä mainituissakaan tilanteissa kuitenkaan aiheuttaa häiriötä. 

Milloin opiskelijan epäillään olevan päihtynyt, opiskelijaa voidaan estää osallistumasta opetukseen tai tarvittaessa keskeyttää hänen osallistumisensa. Henkilökunnan osalta menetellään työlainsäädännön mukaisesti. 

Tupakkatuotteiden käyttö (myös nuuska ja sähkötupakka) on sallittu vain ulkona, tupakointiin varatuilla paikoilla. Tupakointi on kielletty sisäänkäyntien läheisyydessä.  

Opiskelijan huumausainetestauksesta on voimassa, mitä ammattikorkeakoululaissa siitä säädetään.

 

6 § Kulunvalvonta 

Ammattikorkeakoulun yleisillä alueilla suoritetaan teknistä kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä väärinkäytösten jälkikäteiseksi todentamiseksi. Ammattikorkeakoulu voi luovuttaa hallussaan olevaa kuvamateriaalia esitutkintaviranomaisille rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa suoritetaan vain lain sallimissa paikoissa. Kameravalvonnan rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävillä.

 

7 § Koulutustilojen käyttö 

Ammattikorkeakoulun alueen käyttö omatoimiseen opiskeluun ja vapaa-ajan harrastuksiin on sallittu koulutusajan jälkeen noudattamalla näiden tilojen ja alueiden käytöstä erikseen annettuja tarkentavia ohjeita, aikatauluja, vuorolistoja ja turvallisuusmääräyksiä. Opetustilojen varaaja vastaa siitä, että varatut tilat on siivottu tilaisuuden jälkeen. 

 

Ammattikorkeakoulun rehtori, kiinteistöpäällikkö sekä turvallisuuspäällikkö voivat kieltää yllä mainittujen tilojen ja alueiden käytön yksittäisiltä ryhmiltä tai henkilöiltä, mikäli ammattikorkeakoulun järjestys tai turvallisuus sitä edellyttää. 

 

8 § Tietoturvallisuus 

Tietoturvallisuuden osalta noudatetaan, mitä siitä on erikseen ammattikorkeakoulun tietohallinnon toimesta ohjeistettu. 

 

9§ Valokuvaaminen

Opetuksen kuvaaminen tai muu audiovisuaalinen tallentaminen on sallittua vain opettajan ja ko. opiskelijaryhmän luvalla ja vain henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön.

 

10 § Kurinpito ja seuraamukset 

Jos opiskelija rikkoo tätä järjestyssääntöä, ammattikorkeakoulun rehtori voi antaa hänelle ammattikorkeakoululain mukaisen kirjallisen varoituksen. Mikäli varoitusta ei voida katsoa riittäväksi, tai mikäli henkilön toiminta vaarantaa vakavasti muiden turvallisuuden, voidaan henkilö erottaa ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksellä, kuten laissa säädetään. Erotettavalle opiskelijalle on varattava tilaisuus lausua käsityksensä asiasta ennen erottamispäätöksen täytäntöönpanoa.

 

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

 

Henkilökunnan osalta kurinpitomenettelyssä noudatetaan työsopimuksissa mainittuja säännöksiä. Järjestyssääntöjen rikkomuksista on erikseen määritelty seuraamukset.  

 

Vaasan ammattikorkeakoulun alue on julkisrauhan suojaama rikoslaissa

(39/1889) tarkoitetulla tavalla. Julkisrauhan rikkominen saattaa johtaa rikoslaissa mainittuihin seuraamuksiin.

 

11 § Voimaantulo 

Tämä järjestyssääntö korvaa edelliset järjestyssäännöt (5.4.2013 ja 27.4.2016), ja tulee voimaan 5.6.2017 ja on voimassa toistaiseksi.