Turvallisuus

Vaasan ammattikorkeakoulun turvallisuuspolitiikka

(hyväksytty johtoryhmässä 21.1.2014)

Tavoite

Vaasan ammattikorkeakoulun (Vamk) turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä.

Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta.

Turvallisuusajattelu kattaa niin henkilö-, omaisuus-, työ kuin tietoturvallisuudenkin osa-alueet. Turvallisuudesta pyritään tekemään järjestelmällinen kokonaisuus, joka kattaa kaiken toiminnan Vamkissa.

 

Viestintä ja koulutus

Keskeistä kehittyneessä turvallisuuskulttuurissa on se, että jokainen Vamk –yhteisöön kuuluva tietää roolinsa ja vastuunsa turvallisuustyössä. Henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan riskien havainnointiin ja niistä raportointiin, sekä muuhun turvallisuutta ylläpitävään toimintaan.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tiedotetaan määrävälein ajankohtaisista turvallisuusasioista.

Organisaation johdolla on tärkeä rooli esimerkillään sekä turvallisuustyöhön ohjaamillaan resursseilla johtaa turvallisuuskulttuurin ylläpitämistä, siksi johtoryhmälle viestitään korostetusti ajankohtaista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Turvallisen toiminnan takaamiseksi laaditaan toimintasuunnitelmia ja ohjeita, joita päivitetään aina tarvittaessa. Esimiehet ja opiskelijoiden ryhmänohjaajat vastaavat siitä, että ohjeet ovat jokaisen Vamk-yhteisöön kuuluvan tiedossa, ja että niitä noudatetaan. Turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio talletetaan henkilöstöintraan sekä opiskelijoiden Portaliin.

 

Turvallisuuspoikkeamat ja riskien arviointi

Turvallisuuspoikkeamien havainnointi ja niistä ilmoittaminen on jokaisen Vamk-yhteisöön kuuluvan vastuulla. Henkilöstöä ja opiskelijoita opastetaan turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisessa.

Päivittäisen havainnoinnin lisäksi Vamkissa toteutetaan jatkossa määrävälein riskien arviointia turvallisuuspäällikön johdolla. Riskikartoitukseen osallistuu koko henkilöstö ja opiskelijat.

Riskien arvioinnin avulla pyritään riskien toteutumisen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. Riskit pyritään poistamaan siten, että ensin poistetaan vakavat turvallisuutta vaarantavat sekä yleisesti ilmenevät vaaratekijät. Riskejä pyritään poistamaan ensisijaisesti toimintatapoja muuttamalla ja vasta toissijaisesti esim. suojainten sekä teknisten ratkaisujen avulla.

 

 

Toimintaohjeita;

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Toimenpiteet palohälytyksessä

Tulipalo

Varkaus

Sisällesuojautuminen

 

Kameravalvonta

Opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi kiinteistöissä on nauhoittava kameravalvonta. Kuvamateriaalia voidaan käyttää yhdessä poliisin kanssa rikostapausepäilyjen selvittämisessä.

Kohdekortit

Rakennusten käytävillä sekä luokissa on nähtävillä kohdekortteja, joista näkyy lähimmät poistumistiet sekä sammutuskaluston ja paloilmaisimien sijainnit. Turvallisuutesi vuoksi ota tavakasesi tutustua kohdekortteihin!

 

Lisätietoja:

Sanna Torkko

Suunnittelija (laatu ja turvallisuus)

+358 40 759 4524