Palautteet

Anna palautetta!

Palautteen antaminen on tärkeää, koska vain annettujen palautteiden perusteella voimme kehittää VAMKin toimintaa!

Alla löydät tarkemmat kuvaukset laatupalveluista ja palautejärjestelmistä. Huomaathan, että intraan pääset vain VAMKin koneilta.

Feedy

Feedy on sähköinen palautejärjestelmä, jonka kautta opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät voivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Linkki palautelomakkeelle löytyy www.puv.fi -sivun oikeasta yläkulmasta (http://www.puv.fi/fi/feedback/) sekä Opiskelijaportalista.

Palautteen voi antaa joko yleisenä palautteena, reklamaationa tai aloitteena. 

Palautteet ohjataan sähköisesti henkilölle, jonka toiminta-aluetta palaute koskee, sekä hänen esimiehelleen. Jokaiseen Feedyn kautta tulleeseen palautteeseen vastataan, ja vastaus ohjataan palautteen antajalle, mikäli hän on jättänyt lomakkeelle sähköpostiosoitteensa.

Feedyyn tulleet palautteet vastauksineen julkaistaan soveltuvin osin henkilöstöintrassa: http://sharepoint.ad.puv.fi/johtaminen/laadunhallinta/palaute/feedy/Pages/default.aspx .

Kaikki palautteet käsitellään anonyymisti, joten tälle listalle ei tule näkyviin palautetta yksilöiviä tietoja.

Lomake toimii myös aloitekanavana henkilöstölle ja opiskelijoille. Aloite on uusi idea Vamkin toimintaan liittyen. Kaikki aloitteet käsitellään.

Opintojaksopalautteet

Kunkin opintojakson päättyessä opiskelijat voivat antaa palautetta kurssin sisällöstä ja opetuksen laadusta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://e-lomake.puv.fi/opintojaksopalaute/. Palautetta voi antaa koko opintojakson käynnissäoloajan, lisäksi palautetta voi halutessaan antaa välipalautteena useamman kerran opintojakson aikana.

Erityisesti opiskelijoita pyydetään antamaan palautetta opintojakson päätyttyä, ja arvioimaan opintojaksoa kokonaisuutena. Opintojakson suorittaneena opiskelijan arvio opintojakson toteutuksen laadusta on opettajalle tärkeä!

Kysymykset ovat seuraavat:
1.    Osaamistasoni suhteessa osaamistavoitteisiin opintojakson jälkeen
2.    Tekemäni työmäärä opintojakson aikana työtunteina
3.    Opintojakson oppimismenetelmät ja –ympäristö
4.    Myönteiset asiat opintojaksolla
5.    Kehitettävät asiat opintojaksolla
6.    Muut terveiseni opettajalle

Kysymyksiin vastatessa opiskelijaa pyydetään pohtimaan mm. seuraavia tekijöitä:
- Vastasiko opintojakso sille laadittua opintojaksokuvausta
- Opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisen edellyttämä työmäärä (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä)
- Arvioitiinko osaamistasoa onnistuneesti suhteessa osaamistavoitteisiin
- Opintojakson toteutus ja oppimistehtävien laatu

Palautetta pääse antamaan jokaisen opintojakson Moodle- toteutuksen (Moodle-sivun yläkulma) tai edellä mainitun osoitteen kautta.

Palaute ohjautuu opettajalle, sekä hänen esimiehelleen. Palautteet käsitellään vuosittain opettajien kehityskeskusteluissa.

Palautteen antamisen edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle WinhaWillessä ja osallistunut opetukseen. Opiskelijoiden vastaukset säilyvät täysin nimettöminä.

Opiskelijat antavat palautetta samasta linkistä, mistä opettajat pääsevät katsomaan saamansa palautteet. Järjestelmä ohjaa opiskelijatunnuksella kirjautuvat palautteen antoon ja henkilökuntatunnuksella palautteen katseluun.

Opintojaksopalautejärjestelmää käytetään Vaasan ammattikorkeakoulun opetuksen ja sen laadun kehittämiseen.

Opintojaksopalautteen rekisteriseloste on luettavissa täältä (pdf).

Opiskelijatutka

Vuosittain opiskelijoille lähetetään kysely, jolla pyydämme palautetta opintojen etenemisestä. Kyselylomakkeita on neljä: ensimmäistä, toista, kolmatta ja neljättä vuotta opiskeleville on omat kysymyksensä, jotka keskittyvät kuhunkin opintojen vaiheeseen. Saadut palautteet koostetaan raportiksi ja raportit käsitellään laatutyöryhmässä ja johtoryhmässä sekä lähetetään tiedoksi koulutusaloille ja tukipalveluille. Palautteiden perusteella päätetään toimenpiteistä opetuksen ja palveluiden kehittämiseksi. Toimenpidesuunnitelma käsitellään vuosittain järjestettävässä opiskelijoiden ja johtoryhmän infotilaisuudessa.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Opintojensa päätösvaiheessa olevat opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP).

Kerättävä palaute on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen opintojen sisältöjen, opintoprosessien, opinnäytetyöhön, työelämäyhteyksiin ja harjoitteluun liittyvää kehittämistä ja kehittämisen tietopohjaa. AVOP –kyselymittaristo on syntynyt Arene ry:n, SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Valmistumisvaiheen palautteilla kartoitetaan koko ammattikorkeakouluopintojen aikaisia kokemuksia.

Valmistuvalle opiskelijalle lähetetään vastauslomakelinkki kyselyyn sähköpostilla.