Opiskeluoikeuden menettäminen ja peruuttaminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut menettää opiskeluoikeutensa.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei hänelle ole myönnetty erityisistä syistä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Perusteena on, että opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Peruutusperusteena voi olla myös se, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka voivat olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle. Ennen peruuttamispäätösesitystä opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.

Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen.

Tarkemmat ohjeet: SORA-ohje