Opiskeluoikeus

Opiskeluaika

Opiskeluoikeus on jokaisella, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja jolla vielä on käytettävissä opiskeluaikaa. Opiskeluaikaa on varattu koulutusohjelman laajuutta vastaavan ajan lisäksi yksi vuosi. Kokopäiväopintoihin on siis käytettävissä tekniikan ja  terveydenhoitotyön koulutuksissa 5 vuotta ja muissa koulutuksissa 4,5 vuotta.

Aikuisopiskelijoiden opinto-oikeusaika voi määräytyä opintojen suunnitellun laajuuden ja henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjen hyväksilukujen perusteella siten, että muualla suoritetut / aikaisempien opintojen perusteella hyvitettävät opinnot vähentävät opiskeluoikeusaikaa.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei hänelle ole myönnetty erityisistä syistä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Harkinnanvarainen lisäaika

Harkinnanvaraista lisäaikaa voidaan myöntää pääsääntöisesti korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Lisäaikahakemukseen tulee liittää suunnitelma siitä, miten opiskelija aikoo suorittaa opintonsa päätökseen. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet ovat saatavissa osoitteesta: http://www.puv.fi/study/lomakkeet/.

Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista mukainen opiskeluoikeuden jatkamista tai palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa. Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Kuitti suorituksesta liitetään lisäaikahakemukseen.

Kun koulutusohjelmaan sisältyvät opinnot on suoritettu, opiskelijan on anottava tutkintotodistusta. Mahdollisten lisäopintojen vuoksi ei varsinaista tutkinnon suoritusaikaa venytetä.

Eroaminen

Opiskelijan, joka aikoo luopua opiskelijapaikastaan siirtyäkseen toiseen oppilaitokseen tai työelämään tai jonkin muun syyn takia, tulee jättää välittömästi eroamisilmoitus verkkosivulta saatavaa lomaketta käyttäen. Ennen anomuksen tekemistä on asiasta käytävä keskustelu koulutuspäällikön tai opinto-ohjaajan kanssa.