Aikaisemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan VAMKin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin (ks. VAMK:n sähköinen opinto-opas ). Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.

Opiskelijan AHOT-ohje

Muodollisessa koulutuksessa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijan muualla suorittamia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä osaksi hänen tutkintoaan.

Yliopistoissa suoritetut arvosanat sekä kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa tai muualla suoritetut yliopistolliset opintokokonaisuudet voivat korvata opintoja, mikäli ne tutkintovaatimuksiltaan vastaavat ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia tai niiden osia. Korvaava suoritus tarkoittaa sitä, että opiskelijan muualla suorittamat opinnot korvaavat, opiskelijan tutkintoon kuuluvan pakollisen opinnon.

Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös muita muualla suoritettuja korkeakouluopintoja. Aiemmin suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin enintään opetussuunnitelman osoittama määrä.

Toisen asteen opinnot (lukio, ammattiopisto) antavat hakukelpoisuuden, yleensä niitä ei voi hyväksilukea, koska ne eivät ole korkea-asteen opintoja, ellei niitä ei ole järjestetty korkea-asteen toimesta.

Mikäli avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut tulee valituksi ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetaan kunkin koulutusohjelman opintojen sisältöjen mukaisesti.

VAMOK:n tutortoiminta

Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluetaan

  • tutortoiminnasta  3 op
  • vastuututoroinnista (eli toisen kauden tutoroinnista) 1 op
  • kv-tutoroinnista 2 op.

Reserviupseeri- ja aliupseerikoulutus

Lukuvuoden 2016-2017 aloittavista ryhmistä lähtien vapaasti valittaviin opintoihin hyvitetään

  • reserviupseerikoulutuksesta 5 op
  • aliupseerikoulutuksesta 3 op.

Hyväksiluvun hakeminen

  • Opiskelijan tulee huolellisesti täyttää ja allekirjoittaa hyväksilukuanomuslomake ja liittää siihen kopio aikaisemmasta suorituksesta.
  • Lomake palautetaan opintotoimistoon, josta se lähetetään eteenpäin käsiteltäväksi. Yksikön johtaja tekee hyväksilukemispäätöksen kirjallisen hakemuksen ja esityksen perusteella. Päätös tehdään kuukauden kuluessa anomuksen jättämisestä opintotoimistoon.
  • Hyväksytyt opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Opintotoimisto ilmoittaa kielteisestä päätöksestä opiskelijalle.
  • Opiskelija voi hakea oikaisua yksikön johtajan päätöksestä tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietonsa. Oikaisuvaatimus toimitetaan opintotoimistoon, joka toimittaa sen tutkintolautakunnalle.

Muualla suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin pääsääntöisesti arvosanalla HYV (= suoritus hyväksytty).

Pääsääntöisesti yli 10 vuotta vanhoja opintoja ei voi hyväksilukea. Myöskään opinnäytetyötä ei yleensä voi hyväksilukea.

 

Näyttö

Näytöllä opiskelija voi osoittaa sellaista tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista, joka on hankittu muualla kuin korkeakoulussa.

Osaaminen on hankittu esim. työelämässä, harrastuksissa tai toisen asteen koulutuksessa. Opettaja ja opiskelija sopivat näyttötavasta. Näyttötapoja on erilaisia ja ne vaihtelevat tapauskohtaisesti; esimerkiksi osaamisportfoliot, suulliset ja kirjalliset tehtävät, ongelmanratkaisutilanteet.

Näytöt arvioidaan samoilla arviointikriteereillä kuin normaalisuorituksetkin eikä niitä voi uusia tai korottaa. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija toimittaa AHOT-hakemuksen ja laatimansa selvityksen liitteineen opintojakson vastuuopettajalle. Vastuuopettaja määrittelee näytöt.